ANALYSIS OF THE STATE LIGHT INDUSTRY IN CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL ECONOMY UKRAINE

Author:

Konoval Viktoriia, Khmelnytskiy National University, Khmelnytskiy, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

In the article problems of development of light industry of Ukraine. Analyzes the state of the light industry in economic crisis. Formed the main factors of positive and negative impact on the operations of the sewing enterprises of Ukraine and ways of improving the situation of the enterprises of light industry.

Key words:

light industry, development, еnterprise, potential, volume growth

References:

  1. Адвокатова Н. О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності підприємств / Н. О. Адвокатова //Економічні інновації. – 2011. – № 45. – С. 7–16.

  2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

  3. Гречан А. П.Інноваційний розвиток легкої промисловості України / А. П. Гречан. – К. : КНУТД, 2004. – 268 с.

  4. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку: монографія /О. І. Волков та ін.; за ред. проф., чл.-кор. АПН України О. І. Волкова та проф., акад. Акад. екон. наук Ю. В. Гончарова. – К.: Знання, 2009. – 391 с.

  5. Науменко І.П. Легка промисловість України: шляхи підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності / І. П. Науменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 5. – С. 92–96.

  6. Носова Н.І. Стратегічні напрямки державної підтримки легкої промисловості України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі / Н. І. Носова, І. М. Сараєва //Економічні інновації. – 2010. – № 47. – С. 165–177.

  7. Тарасенко І. О.Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика: монографія / І. О. Тарасенко. – К.: КНУТД, 2010. – 390 с.

Download