ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Автор:

Повная Светлана Викторовна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Сгруппированы и проанализированы методы стимулирования инновационно-инвестиционного развития субъектов хозяйствования с точки зрения их деления на прямые и косвенные. Определено, что развитые государства уделяют значительное внимание соответствующим мероприятиям с преимущественным использованием косвенных методов, что требует меньшей финансовой поддержки и не требует прохождения конкурсов среди проектов. Вместо этого в Украине преимущественно используются методы прямого стимулирования, которые ориентированы на значительное использование средств бюджета для реализации инновационных проектов и предусматривают процедуру конкурсного отбора, хотя на первых этапах создания инновационного законодательства наблюдались в основном мероприятия косвенной поддержки. Возврат к преимущественному использованию косвенных методов стимулирования инновационно-инвестиционных проектов позволит обеспечить массовое внедрение инноваций субъектами хозяйствования.

Ключевые слова:

развитие экономики, структурная политика, инновационно-инвестиционное развитие, прямые методы поддержки, косвенные методы поддержки, стимулирование, экономический механизм

Список использованных источников:

1. Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України / О. Б. Саліхова // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 19–38.

2. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України 18.09.1991 р.  1560-XII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

3. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09.2011  3715-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

4. Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.2012  5407-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5407-17.

5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://209.85.135.132/search?q=cache:IwPtfFmS8usJ:www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc.

6. Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціальноекономічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 35–42.

7. Молдован О. О. Новий етап реформи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. – 2014. – № 8. – С. 57–69.

8. Радіонов Ю. Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 35–53.

9. Гасанов С. С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С. С. Гасанов, В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 20–28.

10. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.

11. Повна С. В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін / С. В. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 1. – С. 104–110.

12. Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 94–104.

13. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика : учеб. пособие / под ред. П. Н. Завлина и др. – М. : Экономика, 2000. – 475 с.

14. Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran136#n136.

Скачать