СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано структурні зрушення за секторами економіки Чернігівської області та з’ясовано, що в довгостроковому періоді тенденції змін схожі на світові, але з 2010 р. з’являється тенденція посилення аграрного сектору. Тому вважаємо, що місцева влада має активізуватися з метою розвитку економічного напряму, адже за роки незалежності найбільші видатки були направлені у соціальну сферу при нехтуванні економічними питаннями. Пропонуємо не менше 25 % бюджету витрачати на цілі економічного розвитку.

Ключові слова:

системні кризи, структурні зрушення, сектор економіки, регіон, соціальні видатки, економічний розвиток

Список використаних джерел:

1. Іванюта С.М. Антикризове управління :навчальний посібник / С. М. Іванюта. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ;за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 703 с.

3. Тоффлер Э. Третья волна[Электронный ресурс] / Элвин Тоффлер. – Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php.

4. Белл Д.Грядущее постиндустриальное общество[Электронный ресурс] / ДБелл. – Режим доступа : http://modernlib.ru/books/bell_daniel/gryaduschee_postindustrialnoe_obschestvo/.

5. Соціально-економічна безпека: навч. посіб. / [О. О. Бєляєв, Л. П. Бортнікова, В. І. Кириленко та ін.]; за заг. ред. О. О. Бєляєва. – К.: КНЕУ, 2010. – 316 с.

6. БуткоМ.П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К.: Знання України, 2005. – 476с.

7. ГудимК.М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу / К. М. Гудим// Економіка України. – 2014. – № 6. – С.77–84.

8. Олійченко І.М.Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку/ І. М.Олійченко,С. В. Повна// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія«Економічні науки». – 2013.– № 2(66). – С.158–163.

9. ГуменюкА.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А.М.Гуменюк. – К.: НІСД, 2014. – 468 с.

10. НадрагаВ.І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України / В. І. Надрага// Фінанси України. – 2014. – № 9. – С.43–51.

11. МолдованО.О. Новий етап реформи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О.О. Молдован// Фінанси України. – 2014. – № 8. – С.57–69.

12. РадіоновЮ.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України / Ю. Д. Радіонов// Економіка України. – 2014. – № 9. – С.35–53.

13. Гасанов С.С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С. С. Гасанов, В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С.20–28.

Завантажити