ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Автор:

Зайцева О.І., Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виокремлено основні організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю. Визначено сегменти ринку корпоративного контролю. Запропоновано підходи до подолання окреслених проблем.

Ключові слова:

організаційно-економічні проблеми, функціонування підприємств, ринок корпоративного контролю

Список використаних джерел:

 1. Андрушків Б. М. Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі / Б. М. Андрушків, О. Я. Борик // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1(11). – С. 3–7.

 2. Зайцева О.І. Стратегічні сценарії самоорганізації підприємств в ринковому середовищі / О. І. Зайцева //Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2014. – № 6/2 (20). – С. 39–41.

 3. Корпоративні відносини: методологія дослідження та механізми функціонування: монографія / Л. І. Дмитриченко, А. М. Хімченко, М. О. Кужелєв, М. П. Калиниченко. – Д.: Східний видавничий дім, 2012. – 160 с.

 4. Кужелев М.А. Инновационное обеспечение формирования украинской модели корпоративного управления / М. А. Кужелев, Т. В. Татаренко // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2011» (07–15 maja 2011 roku). Ekonomiczne nauki. – Przemysl: Nauka i studia. – Volume 8. – С. 76–80.

 5. Кужелєв М.О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування / М. О. Кужелєв // Финансы, учет, банки: сборник научных трудов.– 2012. – Вып. № 1 (18). – С. 24–34.

 6. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации [Электронный ресурс] / В. И. Макарьева, Л. В. Андреева.– Режим доступа : http://www.irbis.vegu.ru/repos/8237/Html/58.htm.

 7. Назарова Г.В. Організаційно-структурна розбудова підприємства в системі корпоративного управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01«Економіка, організація і управління підприємствами» / Г. В. Назарова. – Х., 2005. – 37с.

 8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Відомості про фондовий ринок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.

 9. Педько А.Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А. Б. Педько. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 325 с.

 10. Попов О.Є. Оцінка якості виконання управлінських функцій акціонерним товариством / О. Є. Попов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С.80–86.

 11. Рынок корпоративной интеграции: субъективные, объективные, государственные объединения, рынок корпоративного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://dengifinance.ru/part-xi/rynok-korporativnoy-integracii-gos-obedinenya.html.

 12. Українська Л.О. Дослідження економічної природи та особливостей виникнення корпоративних відносин / Л. О. Українська, Н. О. Волошко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2012. – № 55. – С. 274–284.

 13. Черпак А.Є. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю в умовах трансформації економіки / А. Є. Черпак // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 1. – С. 29–39.

 14. Шершньова З.Є. Забезпечення належного рівня корпоративного контролю в корпораціях / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9–10. – С. 13–21.

 15. Manne, Henry G. Mergers and the Market for Corporate Control // Journal of Political Economy. – 73 (1965): 110.

Завантажити