ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПУБЛІЧНОСТІ ВЛАДИ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Юрченко Ю.Д., Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз змісту та особливостей зв’язків з громадськістю в системі державного управління як фактора публічності влади. Досліджено нормативно-правове забезпечення інформаційної відкритості органів державної влади та використання форм і методів паблік рилейшнз у державному управлінні. Запропоновано шляхи удосконалення зв’язків з громадськістю в органах державної влади.

Ключові слова:

державне управління, зв’язки з громадськістю, комунікативний процес, служби зв’язків з громадськістю, публічність влади

Список використаних джерел:

1. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності) : навч. посіб. Білоус В. С. – К.: КНЕУ, 2005.  275 с.

2. Бутко М.П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська.  Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010.  244 с.

3. Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління / І. Ібрагімова // Вісник УАДУ.  2002.  № 4.  С. 242247.

4. Конституція України :прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.  К., 2006.  130 с.

5. Про доступ до публічної інформації[Електронний ресурс] : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17.

6. Про звернення громадян[Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 1996 року  393/96-ВР.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0.

7. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

8Про місцеве самоврядування в Україні[Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

9Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації[Електроннийресурс] : Закон України. – Режимдоступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0.

10. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3-2002-%EF.

Завантажити