НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА»

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто основні наукові підходи до трактування категорії «інфраструктура». Також проведено аналіз наявних у науковій літературі визначень цього терміната, з урахуванням отриманих результатів, запропоноване авторське тлумачення сутності категорії «нфраструктура». Розгялнуто її сутність через використання таких підходів: системний, галузевий (секторальний), інституціональний, функціональний.

Ключові слова:

система, інфраструктура, підхід, ринкова інфраструктура, економічний суб’єкт

Список використаних джерел:

1.Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика / І. М. Бойчик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 3441.

2. Брунець Б.Р. Сутність означення поняття інфраструктура / Б. Р. Брунець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 372–377.

3. Васильців Т.Г. Деякі підходи до формування інфраструктури товарного ринку України / Т. Г. Васильців, Р. О. Мамчин // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2000. – № 391. – С. 293–296.

4. Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України / О. Є. Гудзь // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 59–63.

5. Гуменюк О.О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 56–61.

6. Іваницька О.М. Концептуальний підхід щодо регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html.

7. Іванова А.М. Генезис поняття «Інфраструктура ринку споживчих товарів» / А. М. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4 (119). – С. 164–168.

8. Іванова Н.В. Генезис економічної категорії “інфраструктура” та її роль у суспільному поділі праці [Електронний ресурс] / Н. В. Іванова // Ефективна економіка. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=392.

9. Економічна енциклопедія : у 3 т. / гол.ред. Б. Д. Гаврилишин; відп. ред. С. В. Мочерний.  К. : Академія, 2000. Т. 1. : А (абандон)  К (концентрація виробництва). –863 с.

10. Коваленко М.Є.Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки / М. Є. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2006.  Т. 16. C. 298−306.

11. Лисяк Н.М. Технічна інфраструктура та житлове будівництво м. Львова на зламі ХХ–ХХІ ст. / Н. М. Лисяк // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 767. – С. 326–336.

12. Мамчин М.М. Тенденції розвитку інфраструктури українського села / М. М. Мамчин, І. І. Жагаляк, Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 594. – С. 455–460.

13. Морозова Г.С. Соціальна інфраструктура села та її вплив на сталий розвиток сільськогосподарських підприємств / Г. С. Морозова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 4,т. 1. – С. 210–214.

14. Рекуненко І.І. Науково-методичні аспекти дослідження поняття «інфраструктура» як економічної категорії / І. І. Рекуненко // Экономика и управление. – 2012. – № 3. – С. 57–62.

15. Сонько С.П.Інфраструктура в умовах транзитивної економіки :монографія / С. П. Сонько, М. М. Скринько– Х.: Екограф, 2004. – 256 с.

16. Тімарцев О.Ю. Методичні аспекти реструктуризації інфраструктури підприємства великого міста промислового регіону / О. Ю. Тімарцев, С. О. Маковецький // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 2 (2). – С. 57–78.

17Тлумачний словник Ожегова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ozhegov.com/words/11180.shtml.

Завантажити