ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Автор:

Косач Ірина Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні аспекти функціонування державно-приватного партнерства з погляду системно-синергетичного підходу. Доведено важливість застосування інструментів державно-приватного партнерства в сучасних економічних умовах. Розглянуто теоретичні аспекти синергії, важливість синергійної взаємодії для економічних суб’єктів, основні риси позитивного синергійного ефекту, особливості функціонування державно-приватного партнерства як економічної системи, яка має здатність комбінувати взаємодоповнюючі елементи функціональних потенціалів та ресурси інтегрованих суб’єктів. Проаналізовано можливості та умови досягнення синергійного ефекту у процесі реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, синергія, система, синергетичний ефект

Список використаних джерел:

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент : [пер. с англ.] / И. Ансофф ; под ред. А. Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с.

2. Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы методологии / В. Варнавский // Вестник Института экономики РАН. – 2009. – № 3. – С. 17–33.

3. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / [Б. Винницький, М. Лендьєл, Б. Онищук та ін.]. – К. : К.І.С., 2008. – 146 с.

4. Кушніренко О. М. Сутність державно-приватного партнерства та переваги його розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кушніренко. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2010/Kushnir.pdf>/.

5. Матяш И. В. Теория экономической прибыли: метод дисконтирования в оценке системного эффекта интегрированных структур / И. В. Матяш // Экономический анализ. – 2012. – № 15 (270). – С. 27–39.

6. Михеев В. А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов. Приоритетные национальные проекты: первые итоги и перспективы реализации [Электронный ресурс] / В. А. Михеев // Сборник научных работ. – М., 2007. – 320 с. – Режим доступа : http://www.c-society.ru/wind.php?.

7. Навроцька О. В. Державно-приватне партнерство у фінансуванні розвитку інфраструктури України / О. В. Навроцька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / [наук. ред.  І. Г. Манцуров]. – К. : НДЕІ, 2009. – Вип. 6 (97). – С. 21–26.

8. Павлюк А. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Павлюк, Д. Ляпін ; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/816/.

9. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк //Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. А. – С. 10–19.

10. Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/.

11. Синергетика и методы науки / под ред. М. А. Басина. – СПб. : Наука, 1998. – 440 с.

12. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985. – 423 с.

Завантажити