ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ

Автор:

Ярмоліцька О.В., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сучасну проблему процесів відтворення основних засобів залізничного транспорту, досліджено фактори, що впливають на ці процеси з урахуванням особливостей діяльності залізничного транспорту, а також виділено фактори інноваційно-інвестиційних процесів відтворення основних засобів залізниць України.

Ключові слова:

фактори, вплив, відтворення, інноваційно-інвестиційні процеси, основні засоби, рухомий склад, залізниці, економіка

Список використаних джерел:

 1. Богомолова Н. І. Інноваційно-економічний механізм прискорення доставки вантажів та пасажирів / Н. І. Богомолова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2008. – Вип. 11. – С. 212–219.

 2. Дикань В. Л. Шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів розвитку підприємств залізничної галузі [Електронний ресурс] / В. В. Дикань, Л. П. Василенко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 146. – С. 100-105. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpudazt_2014_146_23.pdf.

 3. Ільчук В. П. Системоутворюючі процеси в інноваційній та фінансовій сферах транспорту / В. П. Ільчук // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2007. – Вип. 9. – C. 6–16.

 4. Пасічник В. І. Інвестиційний розвиток залізничного транспорту / В. І. Пасічник // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 17. – С. 78–83.

 5. Сич Є. М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. – К. : Логос, 2006. – 264 с.

 6. Залізничний транспорт України на порозі реформування / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко та ін. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 189 с.

 7. Міщенко С. П. Інноваційне відтворення основних фондів залізничного транспорту : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / С. П. Міщенко. – Х., 2009. – 21 с.

 8. Талавіра Є. В. Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів [Електронний ресурс] / Є. В. Талавіра // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1833.

 9. Прохорова В. В. Вплив ризиків на формування системи адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових підприємств залізничного транспорту / В. В. Прохорова, Т. І. Дем’яненко // Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С. 42–48.

 10. Подсорин В. А. Пороговые значение уровня износа основных средств / В. А. Подсорин // Экономика железных дорог. – 2012. – № 8. – С. 66–76.

 11. Михайличенко К. М. Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ галузі [Електронний ресурс] / К. М. Михайличенко, О. В. Собкевич. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1662.

 12. Собкевич О. В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України : аналітична доповідь / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова. – К. : НІСД, 2014. – 60 с.

 13. Ярмоліцька О. В. Економічний вплив показників діяльності залізниць України на від­творювальні процеси основних засобів / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 21-22, ч. 2. – С. 48–59.

 14. Мілюта В. Укрзалізниця вимагає повернути їй кошти за перевезення пільговиків [Електронний ресурс] / В. Мілюта. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/ua/news/1043943-ukrzaliznitsya-vimagae-povernuti-yiy-koshti-za-perevezennya-pilgovikiv/.

 15. Ярмоліцька О. В. Проблеми нарахування та використання амортизації основних засобів залізниць України / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 18, ч. 1. – С. 139–148.

 16. Перспективи інноваційного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm.

Завантажити