ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Чернявська М.К., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні проблемні аспекти здійснення та аналізу інноваційної діяльності торговельних підприємств. Проведено аналіз сучасного стану розвитку торговельної сфери, визначено чинники та перспективні напрями запровадження інновацій.

Ключові слова:

інновація, аналіз, торговельні підприємства, роздрібна торгівля, інформаційне забезпечення

Список використаних джерел:

1. Ващенко Н. Сутність інновацій торговельного підприємства / Н. Ващенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – № 1 (28). – С. 369–381.

2. Гладкова О. В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на фінансовий саморозвиток торговельних підприємств : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Гладкова Ольга В’ячеславівна. – Донецьк, 2010. – 167 с.

3. Защук М. С. Управління інноваційним розвитком торговельного підприємства : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Защук Марина Сергіївна. – Донецьк, 2012. – 225 с.

4. Іваненко Л. Тенденції розвитку українського ритейлу в аспекті інноваційних технологій / Л. Іваненко, А. Калюжний // Економіка. – 2013. – № 2 (122). – С. 28–33.

5. Іжевський В. В. Інноваційний розвиток роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у ринковому середовищі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Іжевський Володимир Віталійович. – Львів, 2011. – 189 с.

6. Красневич Г. Л. Економічне обґрунтування проектів розвитку підприємств роздрібної торгівлі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Красневич Ганна Львівна. – К., 2011. – 300 с.

7. Кужилєва О. В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Кужилєва Оксана Володимирівна. – Донецьк, 2007. – 165 с.

8. Лігоненко Л. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні / Л. Лігоненко, Г. Красневич // Ринкові дослідження: товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 7–14.

9. Лісіца В. В. Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період / В. В. Лісіца // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 2 (66). – С. 136–142.

10. Молодоженя М. С. Управління результативністю інноваційної діяльності підприємств торгівлі : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Молодоженя Марина Сергіївна. – К., 2012. – 217 с.

11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2014. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

12. Очікування підприємств роздрібної торгівлі у I кварталі 2015 року щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Підкамінний І. М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі / І. М. Підкамінний, І. О. Совершенна // Бізнесінформ: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 156–159.

14. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

15. Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Апопій, Ю. А. Дайновський, С. В. Скибінський та ін.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 12. – 144 с.

Завантажити