ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК

Автор:

Лень Василь Степанович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Штупун Марина Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність поняття «виплати працівникам» як категорії бухгалтерського обліку. Доведено, що визначення поняття «виплати працівникам», наведене в МСБО 19 «Виплати працівникам», є обмеженим і не повною мірою відображає його сутність та об’єкти обліку. Обґрунтовано авторське визначення виплат працівникам: виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин. Доведено, що виплати працівникам є частиною доходу фізичної особи, отриманого у роботодавця, сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які отримує (отримуватиме) працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через третю особу, а також зобов’язання підприємства з передачі працівнику первинних та вторинних інструментів власного капіталу. Наведено рахунки витрат, зобов’язань та забезпечень, пов’язаних з виплатами працівникам.

Ключові слова:

виплати працівникам, поняття, структура, облік

Список використаних джерел:

1. Шевченко А. Облік виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. Шевченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. 35(2). – С. 52–58. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2013_35(2)__11.pdf.

2. Овсюк Н. В. Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект / Н. В. Овсюк, О. Ю. Радченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 3 (24). – С. 360–368.

3. Ярмолюк О. Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства / О. Ф. Ярмолюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 4.

4. Оляднічук Н. В. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Оляднічук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2014. – Вип. 84. – С. 149–155. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zhpumus_2014_84_24.pdf.

5. Лєско І. О. Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах метінвест холдінгу [Електронний ресурс] / І. О. Лєско // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (3). – С. 416–423. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(3)__70.pdf.

6. Орлов І. В. Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз дисертаційних робіт [Електронний ресурс] / І. В. Орлов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18 (1). – С. 141–146. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2010_18(1)__24.pdf.

7. Цятковська О. В. Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків [Електронний ресурс] / О. В. Цятковська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 25. – С. 462–466. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_70.pdf.

8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

9. Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 «Платіж на основі акцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акції» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 № 1577. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

17. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями). – Режим доступу : http//www.rada.gov.ua.

18. Про податок з доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 р. № 889–IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-15.

19. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс] : затв. наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

20. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322–VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.

21. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95–ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2 %F0.

22. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.1996 № 504/96–ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.

23. Про колективні договори та угоди [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.1993 р. № 3356–XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12.

24. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс] : Закон України від 15.07.1999 р. № 966–XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

25. Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788–XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.

26. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 р. № 1057–IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

27. Конвенція про захист заробітної плати № 95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_146.

Завантажити