ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ: РЕГІОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Давискиба І.В., Головне управління ДФС України у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито теоретико-прикладні та регіональні аспекти прогнозно-аналітичної роботи фіскальних органів України та здійснено розрахунок, аналіз динаміки та структури прогнозних обсягів збору фіскальних платежів до Державного бюджету України по ГУ ДФС України у Чернігівській області. Вироблені рекомендації щодо удосконалення податкового законодавства України, покращення інституціонального підприємницького середовища, впровадження заходів з профілактики та усунення причин податкових девіацій.

Ключові слова:

доходи державного бюджету, податкові надходження, податкове адміністрування, прогнозно-аналітична робота фіскальних органів, прогнозування надходження податків

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755–VI (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/2755-17.

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28.12.14 № 71–VІІІ.

4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.14 № 79-VІІІ.

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу : Закон України від 25.12.14 № 63–VІІІ.

6. Про затвердження Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері : Наказ ДФС України від 17.04.2015 № 281.

7. Про затвердження Регламенту Міністерства доходів і зборів України : Наказ Міністерства доходів і зборів України від 12.04.2013 № 40.

8. Падалка В. М. Економетричне прогнозування бюджетних надходжень / В. М. Падалка, Н. І. Красноступ, В. І. Крапивка // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 89–99.

9. Карамишев Д. В. Сутність методів державного прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах інноваційних перетворень суспільства / Д. В. Карамишев, А. О. Дєгтяр // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – № 3. – С. 48–52.

10. Четырикин Е. М. Статистические методы прогнозирования / Е. М. Четырикин. – М. : Статистика, 1997. – 200 с.

11. Павлюк К. Формування доходів місцевих бюджетів / К. Павлюк // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 24–37.

12. Буряченко А. Є. Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, А. А. Славкова // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 18. – С. 34-53. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foa_2011_18_6.pdf.

13. Крисоватий А. І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : ВПЦ, «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212 с.

14. Майбуров И. А. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / [под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова]. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.

15. Турбулентность налоговых реформ / [С. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук]. – К. : Знання, 2011. – 382 с.

16. Про методики прогнозування показників надходжень до бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1646.

17. Про затвердження Методики прогнозування надходжень податку на додану вартість : Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з європейської інтеграції України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 31.08.2004 р. № 545/315/502/637.

Завантажити