ПРИНЦИП ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Автор:

Подорван А.Ф., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто теоретико-прикладні аспекти принципу зворотного зв’язку під час здійснення комунікацій органу влади з громадськістю. Також подано класифікацію функцій комунікацій з громадськістю, приклади реалізації зворотного зв’язку в органі виконавчої влади.

Ключові слова:

зворотний зв’язок, комунікації з громадськістю, реформи, інформація, механізм державного управління

Список використаних джерел:

1. Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації / О. А. Бажинова, О. Г. Кучабський // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук пр.  Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «ДокНаукДержУпр», 2012. – № 4 (12). – С. 196–201.

2. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир.  М., 1993.  563 с.

3. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер ; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. Г. Н. Поварова. – 2-е издание. – М. : Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

4. Гудима Н. В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України: основи правового регулювання : монографія / Н. В. Гудима. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Черкаси, 2011. – 284 с.

5. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.

6. Дяченко Н. П. Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Н. П. Дяченко // Теорія та практика державного управління 2013.  Вип. 4.  С. 194–199.

7. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доп.  К. : НІСД, 2014.  40 с.

8. Мельниченко В. І. Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулювання [Електронний ресурс] / В. І. Мельниченко. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej5/txts/07mviozr.htm.

9. Ринковий Т. Управлінські технології в контексті діяльності органів державної влади / Т. Ринковий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України 2013.  № 2.  С. 89–97.

10. Совгиря О. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: визначення змісту і співвідношення понять / Ольга Совгиря // Публічне право.  2011.  № 2. – С. 19–26.

11. Трухачов О. Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політичний менеджмент.  2007.  № 5.  С. 69–75.

12. Федоренко А. PR-комунікація державного управління / А. Федоренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа].  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 4 (56).  228 с.

Завантажити