ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор:

Паляничко К.О., Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено наслідки впливу фінансово-економічної і політичної криз на формування ресурсної бази комерційних банків України. Проведено аналіз динаміки ресурсної бази комерційних банків, основних складових банківських ресурсів (власного капіталу і зобов’язань) в умовах кризових явищ та інфляційного знецінення національної грошової одиниці. Запропоновано напрями стабілізації функціонування вітчизняної банківської системи, забезпечення підтримки ресурсної бази комерційних банків у світлі впливу політико-економічної кризи 2013–2014 рр.

Ключові слова:

ресурсна база, банківські ресурси, комерційний банк, банківська система, власний капітал, зобов’язання, кризові явища

Список використаних джерел:

  1. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796 с.

  2. Довгань Ж. М. Ресурси комерційного банку: сформування та управління : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Ж. М. Довгань. – К., 2006. – 19 с.

  3. Хараман В. С. Формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / В. С. Хараман. – Донецьк, 2012. – 19 c.

  4. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

  5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.2014 № 1586-VII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1586-18.

  6. Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік // Національне рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2014.pdf.

  7. Заславська Н. П. Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності / Н. П. Заславська // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – Вип. 3 (44). – С. 111–113.

Завантажити