ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор:

Лень Василь Степанович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Колівешко Олександр Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто місце обліку екологічної діяльності в системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що облік екологічної діяльності є підсистемою бухгалтерського обліку й здійснюється в межах фінансового та управлінського обліку. Також з’ясовано, що поняття «екологічний облік» є поняттям вищого рівня в порівнянні з поняттям «бухгал­терський облік екологічної діяльності». Під екологічним обліком варто розуміти процес розпізнавання, оцінювання й передачі екологічної інформації, що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення й формувати судження.

Ключові слова:

екологічний облік, облік екологічної діяльності, підсистема бухгалтерського обліку екологічної діяльності

Список використаних джерел:

 1. Международный стандарт ISO/FDIS 26000. Руководство по социальной ответственности. Guidance on social responsibility [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.

 2. Международный Стандарт <ИО> [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ir.org.ru.

 3. Прошла первая встреча Рабочей группы по разработке Учебной программы ИО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ir.org.ru/mass-media/novosti/125-proshla-pervaya-vstrecha-rabochej-gruppy-mezhdunarodnogo-soveta-po-integrirovannoj-otchetnosti-po-razrabotke-uchebnoj-programmy-io.

 4. Кірсанова Т. О. Екологічний контролінг в системі управління підприємством : автореф. … дис. канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Т. О. Кірсанова. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – 20 с.

 5. Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві / В. М. Жук // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–23.

 6. Майданевич П. М. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сіль­ськогосподарською діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / П. М. Майданевич // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (1). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__46.pdf.

 7. Пелиньо Л. М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля / Л. М. Пелиньо // Науковий вісник Національ­ного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 70–75.

 8. Беренда Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахуванням світового досвіду [Електронний ресурс] / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6439/ 1/2..pdf.

 9. Папінко В. З. Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В. З. Папінко. – Тернопіль, 2004. – 22 с.

 10. Муруева Э. К. Развитие экологического учета (на примере лесного сектора экономики) / Э. К. Муруева. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургской академии управление и экономики, 2009. – 212 с.

 11. Кожухова О. С. Экологический учет и экологический контроллинг: взаимосвязь и интеграция [Электронный ресурс] / О. С. Кожухова // Управление экономическими системами. – 2012. – № 3. – Режим доступа : http http://uecs.ru/ekonomika-prirodopolzovaniyz?start=50.

 12. Садовська І. Управлінський облік природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств / І. Садовська // Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль : Крок, 2013. – Вип. 1. – С. 216–218.

 13. Сахно ЛА. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві / ЛАСахно // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 89–92.

 14. Ильичева Е. В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Е. В. Ильичева. – Орел : ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет», 2010. – 37 с.

 15. Jobstl H. A., Hogg J.N. State of Forestry Accounting in some European Countries. In: Buttoud G., Jobstl H., Merlo M. (eds.). Accounting and Managerieal Economics for Environmentally-friendly Forestry. Economie et Sociologie Rurales, Actes et Communications, № 15, P. 17–40.

 16. Лень В. С. Екологічний облік: поняття та зміст / В. С. Лень, О. М. Колівешко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 2 (74). – С. 223–229.

 17. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Вид. 3-тє. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 556 с.

 18. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-ге видання. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

Завантажити