БЕЗРОБІТТЯ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Денисюк О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі проведеного аналізу причин і наслідків безробіття в Україні та можливих сценаріїв розвитку цього явища внесено пропозиції щодо подолання кризових явищ у сфері зайнятості та покращення ситуації на ринку праці. Зокрема, необхідно максимально усунути корупцію зі сфери державного управління, вжити невідкладних заходів з детінізації економіки, максимально утримуватися від ескалації подій на Сході країни, проводити збалансовану інвестиційну та податкову політику, підвищувати якість підготовки фахівців за допомогою їх навчання, перепідготовки, перекваліфікації тощо.

Ключові слова:

безробіття, зайнятість, економіка, виробництво, державний бюджет, ризики

Список використаних джерел:

1Волкова О. В. Ринок праці [навч. посіб.] / О. В. Волкова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 624 с.

2Лихачева Г. О. Безробіття в Україні та перспективи її вирішення [Електронний ресурс] / Г. О. Лихачева, І. В. Ковальова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/15_98023.doc.htm.

3. Лопатіна К. А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні / К. А. Лопатіна // Управління розвитком. – 2011. – № 16 (113). – С. 85–86.

4Офіційний веб-портал Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.

5. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Офіційний веб-портал Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

7Семенова К. Д. Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні / К. Д. Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – № 1 (44). – С. 106111.

8. Ярова Л. Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання / Л. Г. Ярова // Глобальні та національні проблеми економіки.  2015.  Вип. 4.  С. 752–755.

Завантажити