РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Автор:

Шадура-Никипорець Н.Т., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На сучасному етапі функціонування економіки України особливої актуальності набувають питання розвитку малого підприємництва, яке розглядається як головний фактор стабілізації, що здатен підвищити добробут населення, сприяти зайнятості та демонополізації. Оскільки зазначені процеси мають суттєву регіональну диференціацію, то доцільно перенести акценти досліджень з макро- на мезорівень. З метою оцінки вагомості малого підприємництва у функціонуванні регіональної господарської системи запропоновано використовувати трикомпонентний інтегральний індекс.

Ключові слова:

підприємництво, мале підприємство, інтегральний індекс, розвиток, регіон

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 67–74.

  2. Гальцова О. Л. Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі / О. Л. Гальцова // Держава та регіони. – 2013. – № 2. – С. 243–248.

  3. Данилишин Б. М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні : монографія / Б. М. Данилишин, О. М. Кондрашов. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 296 с.

  4. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 2013 : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 471 с.

  5. Концепція програми розвитку малого та середнього бізнесу на найближчі 10 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246421342&cat_id=244277212.

  6. Ляпін Д. В. Основні моделі розвитку малого підприємництва в Україні / Д. В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 20. – С. 90–95.

  7. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону : монографія / за заг. ред. А. З. Підгорного. – Одеса : Атлант, 2012. – 242 с.

  8. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу / В. І. Приймак. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 296 с.

  9. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : національна доповідь / О. В. Андрєєв, К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін. – К. : Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 2010. – 219 с.

  10. Семченко-Ковальчук О. Б. Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект / О. Б. Семченко-Ковальчук // Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 2. – С. 196–203.

Завантажити