ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕХОДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Автор:

Іванова Н.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сутність категорії «економічна трансформація», визначено особливості реалізації та вектори процесу трансформації економічних систем. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування реалізації трансформаційних перетворень інфраструктурного потенціалу у контексті забезпечення сталого розвитку регіональної господарської системи. Трансформацію інфраструктурного потенціалу регіону визначено як процес глибинної зміни кількісних та якісних характеристик мультигалузевого інфраструктурного комплексу на засадах сталого розвитку в напрямку досягнення оптимальних, адаптованих під регіональні потреби параметрів його функціонування з урахуванням світових тенденцій та успадкованого досвіду. Автором побудовано концептуальну схему інфраструктурних перетворень на основі трансформації секторальних, функціональних та просторових параметрів у потоковомережеву структуру зі збереженням меж просторової організації.

Ключові слова:

трансформація, інфраструктурний потенціал, мережева структура, потокова модель, просторова організація

Список використаних джерел:

 1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с.

 2. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці : монографія / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

 3. Васин С. М. Трансформация социально-экономической системы региона : автореф. дис. … д-ра экон. наук / С. М. Васин. – СПб., 2007. – 37 с.

 4. Веблен Т. Теория делового предприятия / Т. Веблен. – М. : Дело, 2007. – 288 с.

 5. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.

 6. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

 7. Гріщенко О. О. Стійкий розвиток в системі управління фінансово-економічною безпекою: трансформаційний підхід / О. О. Гріщенко, Д. О. Грицишен // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 30–36.

 8. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – К. : Інтелсфера, 2002. – 304 с.

 9. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / ред. : Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. – К. : Акад. ; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2002. – 952 с.

 10. Заболотний Г. М. Ринкова трансформація економіки регіону / Г. М. Заболотний, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький. – Вінниця : Консоль, 2012. – 536 с.

 11. Захарченко В. І. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В. І. Захарченко. – К., 2006. – 36 с.

 12. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В. І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 248 с.

 13. Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін. // Вища школа. – 2003. – № 2–3. – С. 44–65.

 14. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. І. Лукінов. – К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. – 456 с.

 15. Миротин Л. Б. Эффективность интегрированной логистики [Электронный ресурс] / Л. Б. Миротин, А. Г. Некрасов // Технологии корпоративного управления. – Режим доступа : http://www.iteam.ru/publications/logistics/.

 16. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Л. Г. Морган. – Л. : Институт народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 352 с.

 17. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки (теоретико-методологічні аспекти) / С. Мочерний // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 13–21.

 18. Про засади державної регіональної політики :Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.

 19. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2013. – 512 с.

 20. Степанова С. В. Трансформация региональной социально-экономической системы: концептуальная модель / С. В. Степанова, О. В. Толстогузов // Труды Карельского научного центра РАН. Серия: Регион: экономика и управление. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2013. – № 5. – С. 12–21.

 21. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2002. – 776 с.

 22. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – X. : Форт, 2003. – 440 с.

 23. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) : моно­графія / за ред. В. М. Гейця. – К. : Логос, 1999. – 500 с.

 24. Чухно А. А. Перехід до ринкової економіки / А. А. Чухно. – К. : Наукова думка, 1993. – 276 с.

 25. Clark C. The Condition of Economic progress / C. Clark. – London : McMilan, 1940.

 26. Rostow W. W. The Stages of Economic growth. A Non-Communist Manifesto / W. W. Rostow. – Cambridge University Press, 1960.

Завантажити