ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Автор:

Гришов В.В., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Краснодемська О.А., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто теоретичні засади та пріоритетні напрями управлінських трансформацій в аграрній сфері під впливом структурних змін галузі, управління персоналом та формування людського капіталу, активізації механізмів соціальної відповідальності бізнесу та застосування структурно-функціонального підходу вдосконалення архітектури інноваційного розвитку аграрної економіки.

Ключові слова:

структурні трансформації, аграрна сфера, менеджмент трансформацій, управління персоналом, соціальна відповідальність бізнесу

Список використаних джерел:

 1. Зінченко А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005–2010: стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К. : Фарбований лист, 2014. – 56 с.

 2. Перегудов С. П. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и россий­ские реалии / С. П. Перегудов, И. С. Семененко. – М. : Прогресс-Традиция, 2013. – 448 с.

 3. The Global Competitiveness Report 2013–2014 / World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalCompetitiveness Report_2013-14.pdf.

 4. Гришова І. Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку / І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата, В. В. Гришов // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 3. – C. 17–27.

 5. Гнатьєва Т. М. Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства / Т. М. Гнатьєва // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 133–141.

 6. Гнатьєва Т. М. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент ефективності корпоративної стратегії / Т. М. Гнатьєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 2 (74). – С. 35–44.

 7. Гнатьєва Т. М. Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору / Т. М. Гнатьєва, О. В. Ніколюк // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 4 (76). – С. 151–157.

 8. Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

 9. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : [колективна монографія]. – Полтава : Укпромторгсервіс, 2013. – С. 43–52.

 10. Zamlynskiy V. A. Grishova I. Yu., Kryukova I. A., Galickiy A. N. Scientific and methodical aspects of the formation of modern financial architecture for the enterprise. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». March 28, 2013. – Stuttgart, Germany. – Volume 3. – P. 29–32.

 11. Аль-Мула Али К. Механизм управления инновационной деятельностью предприятий / К. Аль-Мула Али // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації» (20–22 листопада 2013 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 283–284.

 12. Аль-Мула Алі К. Моделювання ефективного управління інноваційною діяльністю під­приємств харчової промисловості / К. Аль-Мула Алі // Вісник Чернігівського державного технологічного університету.Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1 (72). – С. 68–75.

Завантажити