ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, ЩО РЕАЛІЗОВУЮТЬ МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ворох Марина Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій з метою підвищення їх конкурентних переваг, у статті узагальнено основні чинники, що впливають на обсяги утворення запасів, систематизовано види запасів матеріальних ресурсів, витрати, пов’язані з управлінням ними, основні типи економіко-математичних моделей регулювання запасів та комп’ютерні програми, доступні на ринку України, що реалізовують моделі і методи управління постачанням та запасами матеріальних ресурсів, а також здійснена порівняльна характеристика функціональних можливостей програмних продуктів.

Ключові слова:

матеріальні ресурси, запаси, моделі, програмні продукти, управління

Список використаних джерел:

1. Цели развития тысячелетия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals.

2. К обществам знания : Всемирный доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf.

3. Окландер М. Трансформація системи поставок промислових підприємств / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіка України. – 2011. – №11. – С. 20–29.

4. Kearney A. T. Creating value through strategic supply management. 2004 Assessment off excellence in procurement [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.atkearneypas.com/knowledge/publications/2004/AEP_2004_S.pdf.

5. Сакович В. А. Исследование операций (детерминированные методы и модели): справочное пособие / В. А. Сакович. – Минск : Выш. шк., 1984. – 256 с.

6. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/554.

7. Колумбет О. П. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль оборотних матеріальних активів: методологія і організація : монографія / О. П. Колумбет. – К. : Компринт, 2014. – 442 с.

8. Колумбет О. П. Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз / О. П. Колумберт // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №6 (169). – С. 32–39.

9. Cайт державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua/.

10. Карагодова О. О. Дослідження операцій : навч. посіб. / О. О. Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.

11. Економіка логістичних систем / [за наук. ред. Є. В. Крикавського, С. І. Кубіва]. – Львів : «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

12. Букан Дж. Научное управление запасами / Дж. Букан, Э. Кенигсберг ; пер. с англ. Е. Г. Коноваленко; [под ред. Б. В. Гнеденко]. – М. : Наука, 1967. – 424 с.

13. Алесинская Т. В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления / Т. В. Алесинская. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 89 с.

14. Анализ АВС – XYZ в управлении материальными запасами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.logistclub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 88&Itemid=91.

15. Испирян Г. П. Математические методы и модели в планировании и управлении в легкой промышленности / Г. П. Испирян, В. Д. Рожок, Т. П. Романюк. – К. : Вища школа, 1978. – 280 с.

16. Кулиш С. А. Математические методы в планировании материально-техническоно снабжения / С. А. Кулиш, С. Н. Валовельская, И. А. Рабинович. – К. : Вища школа, 1974. – 228 с.

17. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Лубенець. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 261 с.

18. Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізу та аудиті [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська – Режим доступу : http://mobile.pidruchniki.ws/1081081040812/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/modeli_i_metodi_priynyattya_rishen_v_analizi_ta_auditi_-_garkusha_nm.

19. Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики : учебное пособие / В. С. Лукинский. – СПб. : Питер, 2008. – 448 с.

20. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок : учебник / А. Н. Стерлигова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 430 с.

21. Ющенко Н. Л. До питання управління матеріальними запасами з використанням економіко–математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Л. Ющенко, А. О. Мороз // Тези доповідей VIІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012» (27–30 червня 2012 року). – Режим доступу : http://stu.cn.ua/media/files/pdf/mods2012.pdf.

22. Ющенко Н. Л. Про системи підтримки прийняття рішень щодо матеріальних / Н. Л. Ющенко, А. М. Позднякова // Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки» (5–6 листопада 2014 року) : у 2 ч. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – Ч. 1. – С.157–160.

23. Сергеев В. И. Логистика: информационные системы и технологии : учеб.-практ. пособие / В. И. Сергеев, М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. – М. : Альфа-Пресс, 2008. – 608 с.

24. Системы для составления плана продаж через прогнозирование спроса и управления запасами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://upravlenie–zapasami.ru/instrumenti–dlya–upravleniya–zapasami.html.

Завантажити