БРЕНДИНГ ЯК КОМПОНЕНТА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор:

Газуда Михайло Васильович, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто окремі підходи до забезпечення брендингу як вагомої складової маркетингового менеджменту у різних сферах і видах економічної діяльності і зокрема виноробній промисловості. Окреслено необхідність розроблення брендингової стратегії з метою успішного завоювання споживчого ринку й ефективного функціонування суб’єктів господарювання в ринкових умовах. Актуальності набуває управлінська складова брендингового процесу, ефективне формування якої дає можливість забезпечення результативності досліджуваного процесу. Наголошено на важливості поєднання трьох складових, зокрема маркетингової, менеджменту й інституційної, що в результаті забезпечить синергічний ефект у сфері брендингу. Обґрунтовано необхідність державної підтримки виноробної промисловості, передусім через законодавче забезпечення функціонування суб’єктів господарювання у сфері виноробства з наданням спеціальних преференцій з метою успішної їх діяльності.

Ключові слова:

брендинг, маркетинговий менеджмент, брендингова стратегія, споживчий ринок, виноробна промисловість, державна підтримка, спеціальні преференції

Список використаних джерел:

  1. Kotler Philip. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control // New Jersey. – 9th edition: Northwestern University Prentice Hall International Inc., 1997. – Pp. 452464.

  2. Seiler A. Marketing: erfolgreiche Umsetzung in die Praxis. Zurich.  Orell Fussli, 1992.  189 s.

  3. Капферер Жан-Ноэль. Торговые марки: испытание практикой / Капферер Жан-Ноэль.  М. : Имидж-Контакт, 2002.  342 с.

  4. Власенко О. О. Новітні підходи до створення нового бренду та виведення його на ринок / О. О. Власенко // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – С. 39–42.

  5. Зозульов О. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Маркетинг в Україні.  2006. – № 5 (39). – С. 4449.

  6. Бакунов О. О. Концептуальні основи управління економічною стійкістю торговельного підприємства: монографія / О. О. Бакунов, О. В. Сергєєва. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 230 с.

  7. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: монографія / О. В. Виноградова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 183 с.

  8. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів [Електронний ресурс] : Закон України від 19.12.1995 № 481/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/481/95-вр.

Завантажити