ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Автор:

Смоленніков Денис Олегович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена питанню запровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики. Проведено аналіз заходів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики в різних країнах світу, наведено приклади позитивних практик. Проаналізовано нормативно-правову базу Європейського Союзу та України з питання соціальної відповідальності бізнесу. Зроблено висновок про необхідність запровадження профільних законів та узгодження наявних нормативно-правових актів з метою створення відповідних умов для заохочення підприємств до соціально та екологічно відповідальних дій.

Ключові слова:

соціальна відповідальність, соціально-екологічна відповідальність, теплоенергетика, принципи, підприємство

Список використаних джерел:

 1. Abeysuriya, K., Mitchella, C., White, S. (2007). Can corporate social responsibility resolve the sanitation question in developing Asian countries? Ecological Economics, vol. 62 (1), pp. 174-183.

 2. Adani. Social Responsibility. Retrieved from http://adanipower.com/social-responsibility.

 3. Banerjee, S. B. (2002). Corporate environmentalism. The construct and its measurement. Journal of Business Research, vol. 55, pp. 177-191.

 4. Countries with highest installed power capacity. The shift project data portal. Retrieved from http://www.tsp-data-portal.org/TOP-20-Capacity#tspQvChart.

 5. Engie (official web site). Retrieved from http://www.engie.com/en/.

 6. Eurostat Statistics explained. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_renewables_in_gross_final_energy_consumption,_2013_and_2020_(%25)_YB15.png.

 7. Gas Natural Fenosa. 2014 Corporate Responsibility Report. Retrieved from http://www.gasnaturalfenosa.com/servlet/ficheros/1297147982420/IRC_ing_accesible_op,0.pdf.

 8. J-POWER Group Sustainability Report 2015. Retrieved from http://www.jpower.co.jp/english/company_info/environment/index.html.

 9. Key World Energy Statistics 2015 (2015) International Energy Agency. Retrieved from https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf.

 10. Lambooy, T. (2011). Corporate social responsibility: sustainable water use. Journal of Cleaner Production, vol. 19, pp. 852-866.

 11. Mesjasz-Lech, A. (2015). Planning of production resources use and environmental effects on the example of a thermal power plant. Procedia - Social and Behavioral Sciencesvol. 213, pp. 539–545.

 12. Porter M. E., Claas van der Linde (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, pp. 97–118.

 13. SER (2000). SER Advisory Report on Corporate Social Responsibility: A Dutch Approach (De winst van waarden), No. 11, 15 December 2000. Retrieved from http://www.SER.nl.

 14. Schaefer, A. & Harvey, B. (1998). Stage models of corporate ‘greening’: a critical evaluation. Business Strategy and the Environment, vol. 7, issue 3, pp. 109–123.

 15. The ten principles of the UN Global Compact. Retrieved from https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

 16. Thermal Powertech Corporation India Limited (A Sembcorp Gayatri Company). Corporate Social Responsibility. Retrieved from http://www.sembcorp.com/en/src/downloads/utilities/TPCIL%20CSR%20Policy.pdf.

 17. Бараннік В. О. Енергетична безпека держави: аналіз становлення сучасної парадигми [Електронний ресурс] / В. О. Бараннік // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 1(172), ч. 2. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Barannik.pdf.

 18. Бобров Є. А. Енергетична безпека в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 / Є. А. Бобров. – К., 2013. – 34 с.

 19. Винникова Т. А. Современные ТНК: проблемы экологической и социальной ответственности : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.14 / Т. А. Винникова. – М., 2001. – 150 с.

 20. Гаевская М. В. Экологическая ответственность бизнеса и экологические рейтинги. Экологическая эффективность производства / М. В. Гаевская. – Минск : Бизнесофсет, 2008. – 15 с.

 21. Гассий В. В. Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнёрства [Электронный ресурс] / В. В. Гассий, И. М. Потравный // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3(1). – С. 179–187. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_3(1)__28.

 22. Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 10(151). – C. 2–18.

 23. Гусєва І. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 21.04.01 / І. І. Гусєва. – К., 2012. – 21 c.

 24. Дергачова В. В. Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств / В. В.  Дергачова, К. О. Кузнєцова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць Державного університету телекомунікацій. – К., 2015. – Вип. 2 (12). – С. 71–76.

 25. ДТЭК Энерго продолжает инвестиции в устойчивое развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dtek.com/ru/media-centre/press-releases/details/dtek-energo-prodolzhaet-investitsii-v-ustojchivoe-razvitie#.VwqiUvmLTIU.

 26. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення / А. І. Шевцов, М. Г. Земляний, А. З. Дорошевич, В. О. Бараннік та ін. ; за ред. А. І. Шевцова. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 264 с.

 27. Косякова И. В. Влияние стейкхолдеров на повышение экологической ответственности бизнеса организации в условиях рыночной конкуренции / И. В. Косякова // Вестник Самарского государственного университета. – 2012. – № 7. – С. 52–56.

 28. Крупина Н. Н. Власть и бизнес: экологическая проекция социальной ответственности / Н. Н. Крупина. – Пятигорск : Пятигор. гос. лингвист. университет, 2006. – 102 с.

 29. Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навчальний посібник / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів : БФ «Екоправо-Львів», 2004. – 256 с.

 30. Мазур І. М. Енергоефективність: реалії розвитку сучасної теплоенергетики [Електронний ресурс] / І. М. Мазур // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

 31. Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території : монографія / І. І. Гусєва, В. В. Дергачова, Н. В. Караєва [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Караєвої. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2010. – 364 с.

 32. Недін І. В. Оцінка екологічних втрат від впливу паливно-енергетичного комплексу на довкілля / І. В. Недін // Методи оцінки екологічних втрат / за ред. д. е. н. Л. Г. Мельника та к. е. н. О. І. Карінцевої. – Суми : Університетська книга, 2004. – С. 162–167.

 33. Новосад В. О. Екологічна складова в ціноутворенні на підприємствах теплоенергетичної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.08.01 / В. О. Новосад. – Суми, 2000. – 20 с.

 34. Пахомова Н. В. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие: опыт ЕС, специфика Германии / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 5. Экономика. – 2013. – Вып. 2. – С. 30–48.

 35. Пусенкова Н. Н. Экологическая ответственность бизнеса: мифы и реальность / Н. Н. Пусенкова, Е. А. Солнцева // Бизнес и общество. – 2006. – № 4. – С. 75–80.

 36. Сегеда І. В. Формування організаційно-економічного механізму екологізації електроенергетики України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / І. В. Сегеда. – Суми : СумДУ, 2011. – 21 с.

 37. Середа Л. О. Проблеми енергетичної безпеки України у контексті трансформації європейського енергетичного ринку / Л. О. Середа // Економічний простір. – 2009. – № 24. – С. 205–214.

 38. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.

 39. Теплоэнергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.clean-ecology.ru/problema-ekologii/istochniki-himicheskogo-zagryazneniya/teploenergetika.html.

 40. Шалабай Л. П. Стратегічні засади розвитку регіональної теплоенергетики : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / Шалабай Леонід Петрович. – Л., 2004. – 176 с.

 41. Яструбинський В. І. Еколого-економічна оцінка ефективності переводу теплоенергетики України на вугільну стратегію розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.08.01 / В. І. Яструбинський. – Суми : СумДУ, 2000. – 17 с.

 42. Ященко Б. В. Екологізація управління теплоенергетичним комплексом в умовах корпоратизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.08.01 / Б. В. Ященко. – Суми : СумДУ, 2001. – 20 с.

Завантажити