ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИКІВ

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Бережна Тетяна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження сутності категорії «фінансові результати страховиків» та алгоритм їх формування дозволяє виявити резерви збільшення фінансових результатів страховиків. Загальні тенденції зниження ефективності функціонування страховиків на українському страховому ринку вимагають формування концепцій щодо підвищення результатів їх діяльності з відзначенням співвідношення доходності та витратності основної (страхової), інвестиційної та інших видів діяльності. Проведено вивчення специфіки формування фінансових результатів функціонування страховиків за різними видами їх діяльності. Здійснена систематизація доходів та витрат страховиків за напрямками їх діяльності дозволяє отримати інформацію щодо факторного впливу на чистий фінансовий результат їх діяльності. Групування доходів та витрат страховика за джерелами їх походження з визначенням факторного впливу кожного елементу на загальний обсяг фінансових результатів дозволяє сформувати підходи до оптимізації відношення сегментів доходів та витрат страховиків у їх діяльності.

Ключові слова:

доходи, витрати, чистий фінансовий результат, фінансовий результат, операційна діяльність, фінансова діяльність, страховик, рентабельність

Список використаних джерел:

 1. Витрати страхової компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/626/43/1/2/

 2. Воблый К. Г. Основы экономии страхования / К. Г. Воблый. – М. : Анкил, 1995. – 228 с.

 3. Консолідовані звітні дані страхового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/konsolidovani-zvitni-dani.html.

 4. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник для студентів вузів спец. 7.050.106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 5. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/page.

 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

 7. Стоуп Д. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз : підручник / Д. Стоуп, Х. Хетчинг. – СПб. : АОЗТ, 1993. – 530 с.

 8. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, C. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми, 2011. – 388 с.

 9. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навчальний посібник / О. С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : МАУП, 2004. – 288 с.

 10. 10 Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/17280924/strahova_sprava/finansovo-ekonomichna_diyalnist_strahovih_organizatsiy_dohodi_vitrati_finansovi_rezultati_strahovika.

 11. Шелехов К. В. Прибуток страховика [Електронний ресурс] / К. В. Шелехов. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/782/30/.

 12. Шірінян Л. В. Фінанси страхових організацій [Електронний ресурс] / Л. В. Шірінян. – Режим доступу :// http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/48.35.pdf.

Завантажити