АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗРЕСУРСНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пінчук Аліна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нітченко Катерина Вячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Поглиблено теоретичні та практичні засади використання інструментів безресурсного фінансування. Зокрема, досліджено сутність дефініції «безресурсне фінансування» через ідентифікацію змісту таких категорій, як «безресурсний» і «фінансування». У межах статті визначено основні інструменти безресурсного фінансування, до яких віднесено такі: акредитив, банківська гарантія, торговий кредит, вексель, інкасове доручення, розкрито їх сутність та особливості використання. Систематизовано переваги та недоліки використання різних видів інструментів безресурсного фінансування. З метою дослідження сучасного стану їх використання проведено івент-аналіз офіційних сайтів комерційних банків, які пропонують відповідні послуги у сфері використання інструментів безресурсного фінансування, що дозволило отримати статистичну інформацію щодо їх використання і з урахуванням таких даних провести макроаналіз поточного стану застосування таких інструментів в Україні. Вказаний аналіз дозволив також ідентифікувати основні проблеми у сфері використання інструментів безресурсного фінансування, що стримують процес активізації їх використання у нашій державі.

Ключові слова:

безресурсне фінансування, акредитив, вексель, банківська гарантія, кредит, ринок фінансових послуг, фінансування

Список використаних джерел:

 1. Документарні операції [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Ощадбанку. – Режим доступу : http://www.oschadbank.ua/ua/corporate/KYC/.

 2. Документарні операції [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Укрексімбанку. – Режим доступу : https://www.eximb.com/ukr/sme/everyday/lc/.

 3. Документарні операції та торгове фінансування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВТБ Банку. – Режим доступу : http://vtb.ua/corporate/documentary/.

 4. Економічна енциклопедія. Торговий кредит [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/38/53412/385290.html.

 5. Економічна енциклопедія. Фінансування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/38/53412/385290.html.

 6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

 7. Офіційний сайт Приватбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/ru/business/.

 8. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України[Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ від 16.12.2009 р. № 508.– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03.

 9. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах[Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 639.– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05.

 10. Руденко В. Долг без денег [Электронный ресурс] / В. Руденко // Офіційний сайт інформаційного проекту «Фінансовий Майдан». – Режим доступу : http://finmaidan.com/ru/page/about-ru/.

 11. Словарь современной экономической теории Макмиллана / общая редакция Дэвида У. Пирса ; пер. с англ. А. Г. Пивовара. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 608 с.

 12. Теорія фінансів : підручник / [Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін.] ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.

 13. Торгове фінансування і документарні операції [Електронний ресурс] / Офіційний сайт UniCredit Bank. – Режим доступу : https://ru.unicredit.ua/trade/.

 14. Торгове фінансування [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Райффайзен Банку Аваль. – Режим доступу : http://aval.ua/ru/corporate/finbizn/document/.

 15. Фінанси підприємств : підручник / [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2013. – 516 с.

Завантажити