МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Петрицька Ольга Станіславівна, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність фінансової стратегії, етапи її розроблення, основні завдання, які вона вирішує. Досліджено роль та значення фінансової стратегії у загальній стратегії підприємства. Обґрунтовано важливість формування фінансової стратегії для успішного функціонування вітчизняних підприємств. Обґрунтований підхід до процесу проведення стратегічного фінансового аналізу – важливого етапу формування фінансової стратегії підприємства. Особливістю здійснення стратегічного фінансового аналізу є те, що він є прогнозним, тобто оцінює перспективний стан фінансового потенціалу підприємства під впливом можливих змін окремих чинників та умов, і таким чином відіграє значну роль у формуванні фінансової стратегії підприємства. Автор підкреслює, що, стратегічний фінансовий аналіз є найбільш складною підсистемою аналітичної роботи, в процесі якої необхідно виявити стратегічні фінансові можливості розвитку підприємства, а також визначити стратегічні параметри його фінансового потенціалу. Теоретичне дослідження основ стратегічного фінансового аналізу важливе з точки зору можливості застосування його методики в практичній діяльності господарюючих суб’єктів.

Ключові слова:

фінансова стратегія, стратегічний фінансовий аналіз, планування, фінансове середовище

Список використаних джерел:

  1. Фінанси підприємств : підручник / A. M. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. A. M. Поддєрьогін. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2005. – 546 с.

  2. Сімонова В. С. Еволюція категорій «стратегія» та «стратегічне управління» / В. С. Сімонова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 117–121.

  1. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр Эльга, 2004. – 711 с.

  2. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

Завантажити