ДЕФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Автор:

Повжик Катерина Василівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено поточний рівень конкурентоспроможності України та розглянуто фондовий ринок як один із інструментів її підвищення. Проведено аналіз структури торгових площадок фондового ринку. Досліджено діяльність фондових бірж та стан ліцензування їх діяльності. Проаналізовано динаміку та структуру торгів у розрізі найбільших представників фондового ринку. Було розглянуто структуру обсягів торгів за фінансовими інструментами. Констатовано глибинні структурні деформації у торгах на фондових біржах за останні роки, а також окреслено основні тенденції: монополізація ринку, непрозорість його діяльності, спекулятивний характер функціонування, відсутність вектора, спрямованого на забезпечення економіки довгостроковими фінансовими ресурсами. Акцентовано увагу на наявні проблеми у розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню та подальшому розвитку, подолання яких дозволить укріпити економіку країни в цілому, а також створить передумови для її структурної перебудови.

Ключові слова:

фондовий ринок, фондові біржі, акції, облігації, облігації внутрішньої державної позики

Список використаних джерел:

1. Чухай Г. Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2015 [Електронний ресурс] / Г. Чухай. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/ ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015.

2. Самойленко Є. Г. Тенденції розвитку фондового ринку України у 2007–2014 рр. [Електронний ресурс] / Є. Г. Самойленко, О. В. Абакуменко // Фінансова політика: сучасні проблеми та перспективи вдосконалення : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. інтернет-конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів,16 грудня 2014 р.). – Режим доступу : http://stu.cn.ua/ media/files/conference/conf_ir14.pdf.

3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua /activities/annual.

4. Національне рейтингове агентство «Рюрік». Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2014.pdf.

5. Ткаченко Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових посередників / Н. В. Ткаченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.– Вип. 26. – С. 81–88.

6. Самойленко Є. Г. Акціонерні товариства в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Є. Г. Самойленко, О. В. Абакуменко, // Фінансова стабілізація: основні чинники, стратегія і тактика : Міжнар. наук.-практ. конф. «Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (22–24 квітня 2015 року). – Режим доступу : http://46.149.85.154/tmp/ 14479377062.zip.

7. Абакуменко О. В. Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України : монографія / О. В. Абакуменко. – Чернігів : Десна, 2013. – 464 с.

Завантажити