ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

Автор:

Іванова Людмила Борисівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження, надане у статті, пов’язане з теоретичними питаннями ідентифікації витрат, що виникають за необхідності застосування антикризових заходів для неспроможного підприємства. Пошук вирішення проблеми ґрунтується на використанні інституціонального підходу в силу багатьох соціальних обмежень для неспроможного підприємства, конкурсного характеру справ про банкрутство, що суттєво впливає на економічні відносини учасників справи та складові системи управління підприємством-боржником, у тому числі на підсистему бухгалтерського обліку. Завдяки інституціональному підходу визначено вид специфічних витрат як витрат трансакційних. Причини їх виникнення криються в обмеженнях правового контролю за майном боржника, наявністю фіктивних схем банкрутства, ефектом асиметрії інформації. З’ясовано, що ступінь обмеження прав посилюється залежно від етапів антикризового управління та впливає на ріст трансакційних витрат. Виділено три рівні трансакційних витрат залежно від етапів антикризового управління: витрати згладжування, стабілізації та витрати у процедурах банкрутства, останні два є унікальними, тому потребують більш детальної класифікації з метою їх відображення у бухгалтерському обліку.

Ключові слова:

підприємство-боржник, обмеження, інституціональний підхід, трансакційні витрати, класифікація

Список використаних джерел:

1. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 272 с.

2. Канцуров О. О. Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку / О. О. Канцуров // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 10, вип. 4. – С. 115–123.

3. Іванова Л. Б. Дослідження бухгалтерського обліку в умовах антикризових заходів боржника на основі інституціонального аналізу / Л. Б. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 35–41.

4. Норд Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики : пер с англ. / Д. Норд. – М. : Начала, 1997. – 180 с.

5. Олейник А. Н. Институциональная экономика : учебное пособие / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с. – (Серия «Высшее образование»).

6. Олейник А. Н. Институциональная экономика / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 416 с.

7. Виноградова А. В. Институциональная экономика: теория и практика : учебное пособие / А. В. Виноградова. – Нижний Новгород : Нижегородский университет, 2012 – 70 с.

8. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 192 с.

9. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.

10. Архиереев С. И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации / С. И. Архиереев. – Х. : Бизнес Информ, 2000. – 288 c.

11. Ховрак І. В. Трансакційні витрати в корпоративному управлінні [Електронний ресурс] // Економічні науки / І. В. Ховрак, С. О. Гориславець. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Economics/6_82738.doc.htm.

12. Лабынцев Н. Т. Управленческий учет трансакционнх издережек / Н. Т. Лабынцев // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2(17). – С. 178–185.

13. Ловінська Л. Г. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 56–66.

14. Мочерний С. В. Економічна теорія : посібник / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2011. – 655 с. – (Серія «Альма-матер»).

15. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 465с.

16. Сторчевой М. Нова модель людини для економічної науки / М. Сторчевой // Вопросы экономики. – 2011. – № 4. – С. 78–98.

17. Петрушевська В. В. Фінансові аспекти в економічній теорії сучасності [Електронний ресурс] / В. В. Петрушевська // Економічний простір. – 2014. – № 87. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2014_87_14.pdf.

18. Садовська І. Б. Розвиток управлінського обліку в контексті поведінкової економіки / І. Б. Садовська // Проблеми та шляхи удосконалення економіки України : Матеріали ХХІI Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 1–2 лютого 2013 року). – Львів : Львівська економічна фундація, 2013. – 144 с.

19. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни : учеб. пособие / Я. В. Соколов. – М. : Магистр; ИНФРА М, 2010. – 224 с.

20. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : у 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Омега-Л, 2011. – 654 с.

21. Грек Б. Фіктивне банкрутство або доведення до банкрутства [Електронний ресурс] / Б. Грек // Юридичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 28–44. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1201.

22. Чернявський С. Кримінальне банкрутство актуальні проблеми протидії [Електронний ресурс] / С. Чернявський // Віче. – 2009. – Червень (№ 12). – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1515/.

23. Суворова С. Трансакционные издержки: особенности признания в учетной системе для целей управления / С. Суворова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 10. – С. 45–53.

24. Ющак Ж. Підходи до класифікації трансакційних витрат для потреб бухгалтерського обліку / Ж. Ющак // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 2 (14). – С. 235–244.

25. Шигун М. М. Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат / М. М. Шигун // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 3 (15). – С. 30–35.

26. Ющак Ж. М. Трансакційні витрати у вітчизняній обліковій системі: ХХІ століття – нове уявлення майбутнього / Ж. М. Ющак, С. І. Мельник // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 155–163.

Завантажити