ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ

Автор:

Лень Василь Степанович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано різні погляди на трактування поняття «обліково-аналітична система», структури системи, взаємозв’язку її елементів. Обґрунтовано, що терміни «обліково-аналітична система» і «система обліково-аналітичного забезпечення» не є синонімами. Другий термін має більш вузьке наповнення порівняно з першим, а тому є його складовою. Аналіз елементів обліково-аналітичної системи показав, що в багатьох її дослідженнях визначень наводиться або неповний їх перелік, або елементи дублюються через їх наявність в інших перелічених елементах. До складових елементів обліково-аналітичної системи пропонується включати господарський облік, аналіз та необхідну зовнішню облікову та необлікову інформацію. На основі запропонованих елементів розроблено структурну модель обліково-аналітичної системи. Запропоновано визначення обліково-аналітичної системи як впорядкованої внутрішньої структури організації, яка накопичує дані господарського обліку та зовнішню позаоблікову інформацію для аналізу та формування звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів в необхідному для них розрізі. Пропонується також посилити дослідження з удосконалення термінології бухгалтерського обліку.

Ключові слова:

визначення термінів, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення, ієрархія термінів, модель обліково-аналітичної системи підприємства

Список використаних джерел:

1. Медвідь М. В. Термін як елемент сучасної термінологічної системи [Електронний ресурс] / М. В. Медвідь, О. Б. Дембровська. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/10199/1/Термін_як_елемент_сучасної_термінологічної_системи.pdf.

2. Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів. – Режим доступу : http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_terminus&Itemid=194&task=view&id=39021.

3. Ульянов И. П. Бухгалтерский учет : пособие для бухгалтера и менеджера / И. П. Ульянов, Л. В. Попова. – М. : Бизнес-Информ, 1999. – 292 с.

4. Кузьмина М. С. О развитии методологии управленческого учета / М. С. Кузьмина // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 1. – С. 77–78.

5. Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : монографія / С. М. Петренко– Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

6. Попова Л. В. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы / Л. В. Попова, Б. Г. Маслов, И. А. Маслова // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 3.  С. 34–67.

7. Усатова Л. В. Формирование управленческой и налоговой составляющей учетно-аналитической системы расходов в условиях неопределенности в период трансформации международных стандартов : автореф. дис. … д-ра экон. наук / Л. В. Усатова. – Орел, 2008. – 48 с.

8. Соколов Я. В. Бухгалтерский управленческий учет: от истоков до наших дней : монография / Я. В. Соколов.  М. : Аудит: ЮНИТИ, 2009. – 213 с.

9. Евстафьева Е. М. Методология формирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом коммерческой организации / Е. М. Евстафьева // Управленческий учет. – 2011. – № 1.– С. 4–13.

10. Хахонова Н. Н. Теоретико-методологическое исследование категории «учетно-аналитическая система» управления коммерческой организации / Н. Н. Хахонова // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2012. – № 9. – С. 231–234.

11. Кирилов И. Н. Теоретические аспекты развития системы учетно-аналитического обеспечения управленческих решений на предприятии / И. Н. Кирилов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2012. – Вып. 2. – С. 231–234.

12. Рожелюк В. М. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства / В. М. Рожелюк, П. Н. Денчук // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 270–274.

13. Баянова О. В. Формирование учетно-аналитической системы управления затратами на оплату труда : монография / О. В. Баянова. – Пермь : ИПЦ «ПрокростЪ», 2014. – 312 с.

14. Пизенгольц М. З. Бухгалтерский управленческий учет / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и статистика, 2002. − Т. 2, ч. 2. – 400 с.

15. Камінська Т. Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 /Т. Г. Камінська. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ktgmsp.zip1.

16. Теорія бухгалтерського обліку : монографія / [Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезич та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Нападовської. – К. : КНТУ, 2008. – 735 с.

17. Волощук Л. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства / Л. О. Волощук // Праці Одеського політехнічного університету. Економіка. Управління. – 2011. – Вип. 2 (36). – С. 329–338.

18. Тринька Л. Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств / Л. Я. Тринька // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. Економіка. аграрний менеджмент, бізнес. – 2012. – № 177, ч. 4. – С. 177–182.

19. Загородній А. Г. Консолідація обліково-аналітичної інформації / А. Г. Загородній // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 92–99.

20. Лень В. С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття / В. С. Лень // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : I Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 69–73.

21. Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; за ред. В. С. Леня. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

22. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-ге видання. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

23. Лень В. С. Господарський облік: дефініція та зміст / В. С. Лень // Вісник ЧДТУ. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 56 (1). – С. 284–289.

24. Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія / Т. А. Гоголь. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 384 с.

25. Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/zabezpechuvaty.

Завантажити