УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС – ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАГ

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Надано авторський підхід щодо переваг і проблем, які виникли у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Підкреслено неоднозначність сприйняття суспільством торговельної частини угоди через вітчизняні внутрішні проблеми – критичний стан економіки, а саме промислового і товарного виробництва, соціальної сфери, зношеність фондів, інфраструктури та інше. Зазначено, що заклики до боротьби із корупцією не призвели до реальних дій. Запропоновано й аргументовано, що для впровадження у життя положень Угоди необхідно розробити, затвердити і задіяти комплекс документів законодавчого та нормативного характеру, які відповідають аналогам Європейського Союзу.

Ключові слова:

імплементація, Угода про асоціацію, Європейський Союз, економіка, митно-тарифне регулювання, стандартизація, конкуренція

Список використаних джерел:

1. Імплементація Угоди про асоціацію Україна – ЄС як дзеркало української зрілості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaforeignaffairs.com.ua.

2. Між Україною та ЄС почала діяти зона вільної торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua.

3. Кирилюк Ю. В. Особливості імплементації економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС / Ю. В. Кирилюк // Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія / за заг. ред. В. Ф. Савченка, Т. Л. Шестаковської. – Чернігів, 2016. – С. 67–83.

4. Рудік О. Угода про асоціацію з ЄС: значення для України / О. Рудік // Казна України. – 2014. – № 5. – С. 10–14.

5. Шмиголь Н. М. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище / Н. М. Шмиголь, Д. О. Кайнара, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємство. – 2013. – № 6. – С. 27–30.

6. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи і політична практика / О. Горенко. – К., 2007. – 2013 с.

7. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління : звіт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. – К., 2013. – 127 с.

8. Андрійчук В. Г. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін / В. Г. Андрійчук, І. І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 13. – С. 4–15.

9. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною / за ред. В. М. Гейця. – К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.» НАН України, 2013. – 98 с.

10. Оцінка витрат і вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС / І. Бураковський, К. Куценко, А. Кобилянська та ін. – К. : К. І. С., 2010. – 96 с.

11. Шнирков О. І. Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс] / О. І. Шнирков. – Режим доступу : http://www.iir.kiev.ua/ua/press/publication/2011/04/news255.html.

12. Офіційний сайт Служби підтримки експорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm.

13. Герасим Ю. Й. Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС / Б. Й. Герасим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3 (80). – С. 58–65.

14. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Урядовий портал (текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344.

15. Оносова І. А. Моніторинг і оцінка стану гармонізації національних стандартів на харчову продукцію в контексті державної політики України / І. А. Оносова // Товарознавство та інновації. – 2013. – Вип. 5. – С. 179–187.

16. Про стандартизацію : Закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058.

17. Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 р. № 1493. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/.

18. Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіонів / В. М. Бойко, Д. М. Дибченко, Р. М. Олексенко, М. М. Селінний, Г. І. Сич. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 116 с.

19. Тихенко В. С. Нормативно-правове забезпечення управління природоохоронними проектами в Україні у контексті Угоди асоціації з ЄС / В. С. Тихенко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2014. – № 3 (28). – С. 38–42.

20. Потапенко В. Г. Угода про асоціацію з ЄС в сфері екологічної безпеки та сталого розвитку: очікувані результати, ціна питання [Електронний ресурс] / В. Г. Потапенко. – Режим доступу : http://newukraineinstitute.org/media/news/437/file/Ugoda%20pro%20Asociaciyu%20z%20EU.pdf.

21. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки: Розпорядження від 25 травня 2011 р. № 577-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-p.

Завантажити