СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Мороз Людмила Іванівна, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

На основі аналізу соціально-психологічних та економічних методів управління підприємством виділені основні соціально-психологічні риси керівника (менеджера) з виявленням резервів управління, до складу яких входять рефлексивно-психологічні аспекти управління та найбільш ефективні рефлексивні характеристики. Також проведений аналіз кількісної та якісної оцінки ознак бізнес-конфліктів у системі взаємодії персоналу підприємства з метою блокування наслідків можливих негативних ситуацій. Для характеристики та оцінювання діяльності управлінського персоналу підприємства запропоновані кількісні показники, що визначають результативність та оперативність його праці.

Ключові слова:

персонал підприємства, управління підприємством, соціально-психологічні методи, економічні методи, рефлексивне управління, кількісна та якісна оцінка

Список використаних джерел:

1. Антонов В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент: Кіберакмеологічна концепція : монографія / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 528 с.

2. Мороз Л. І. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрової політики українських підприємств / Л. І. Мороз // Науковий Вісник Волинського національного ун-ту ім. Л. Українки. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 36–41.

3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – К. : ТОВ «УВПК “ЕкеОб”», 2001. – 512 с.

4. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. / Ю. Ф. Пачковський. – К. : Каравела, 2006. – 408 с.

5. Теория и практика антикризисного управления : учеб. для вузов / Г. З. Базаров, С. Г. Беляев, Л. П. Белых, В. И. Кошкина ; под ред. С. Г. Беляева, В. И. Кошкина. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.

6. Алексеев И. В. Диагностика экономической защищённости предприятия с применением поликритериальной оптимизации финансово-экономических показателей / И. В. Алексеев, И. Б. Хома // Вестник Уральского Федерального университета (УрФУ). Серия экономика и управление. – 2013.  № 2. – С. 112122.

7. Хома І. Б. Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства / І. Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 103–108.

8. Мороз Л. И. Экономико-математические и социально-психологические аспекты управления конфликтными ситуациями предприятий = Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations of the enterprises [Электронный ресурс] / Л. И. Мороз, И. Б. Хома // Международный научно-аналитический проект = Global International Scientific Analytical Project. – London : IASHE, 2016. – Режим доступa : http://gisap.eu/ru/node/99532.

9Мороз Л. И. Рефлексивно-психологические черты кадрового потенциала предприятия как составляющая маркетинговых решений / Л. И. Мороз // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. – 2012. – Вып. 4, т. 16. – С. 8–16.

10. Мороз Л. І. Рефлексивні та психологічні чинники кадрового потенціалу підприємства як складові управлінських рішень / Л. І. Мороз // Український психолого-педагогічний науковий збірник.  2014.  № 1 (01). – С. 86–90.

Завантажити