АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Гонта Сергій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено сутність категорії «структура економіки», яку досліджено через вивчення наукових підходів до ідентифікації змісту дефініції «структура». Також у межах статті виділено основні характерні ознаки структури як окремого об’єкта пізнання, проаналізовано сутність економічної структури як категорії та з’ясовано її відмінні риси від дефініції «структура економіки».

Ключові слова:

структура, структура економіки, економічна структура, система, національна економіка, компонент

Список використаних джерел:

1. Дегтярева С. В. Методологические основания исследования институциональной структуры национальной экономики / С. В. Дегтрева // Формування ринкової економіки. – Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 100–110.

2. Кармінська-Бєлоброва М. В. Організаційні структури управління підприємством / М. В. Кармінська-Бєлоброва // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 192–195.

3. Качан Н. Системи і структури: філософсько-економічний аспект / Н. С. Качан // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 77–83.

4. Клімова О. І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види / О. І. Клімова // Збір­ник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2009. – Вип. 24 (1). – С. 60–65.

5. Коломицева О. В. Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації / О. В. Коломицева // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 2. – С. 186–191.

6. Кусик Н. Л. Проблемы формирования и развития воспроизводственной структуры социально-экономической системы / Н. Л. Кусик // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 172, т. 2. – С. 93–96.

7. Мороз О. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 168 с.

8. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник [Електронний ресурс] / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/19991130/ekonomika/ekonomichna_teoriya.

9. Національна економіка : навчальний посібник / М. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук, І. Ю. Тур, Г. М. Шведова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

10. Потравка Л. О. Необхідність структурних трансформацій України в умовах перехідного періоду / Л. О. Потравка // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2(2). – С. 42–48. 

11. Прушківська Е. В. Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури економіки / Е. В. Прушківська // Економічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 21–28.

12. Чайка Ю. Механізми структурного розвитку національної економіки / Ю. Чайка // Вісник КННЕУ. – 2011. – № 3. – С. 30–41.

Завантажити