ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Автор:

Ромашко Алла Сазонівна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Гаврушкевич Наталія Валеріївна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Кравець Валерій Олександрович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Торговельна марка є найбільш затребуваним об’єктом права інтелектуальної власності не тільки в Україні, але й у світі. Тому правомірне використання цього об’єкта є важливим моментом для виробників продукції та послуг, які такі торговельні марки застосовують. На сьогодні існує недостатня поінформованість осіб, які застосовують у своїй діяльності торговельну марку як засіб ідентифікації і можуть порушувати права інших осіб стосовно торговельної марки, або навпаки інші особи можуть бути порушниками прав. Слід зазначити, що це особливо важливо сьогодні, коли вітчизняні виробники переорієнтовуються на нові ринки збуту. Мета роботи полягає в наданні пропозицій зацікавленим особам щодо самостійного пошуку їх торговельної марки на схожість і тотожність стосовно зареєстрованих іншими особами торговельних марок та стосовно загальновідомих торговельних марок, які охороняються без реєстрації.

Ключові слова:

інтелектуальна власність, міжнародні договори, торговельні марки, знаки для товарів та послуг, схожість, тотожність

Список використаних джерел:

1. Бази даних та інформаційно-довідкові системи [Електронний ресурс] // Український інститут інтелектуальної власності (УІІВ). – Режим доступу : http://www.uipv.org/ua/bases2.html.

2. Виноградова С. Л. Інтернет-бази даних та інформаційно-довідкові системи Державного підприємства «Український інститут промислової власності» [Електронний ресурс] / С. Л. Виноградова // Матеріали семінару «Інформаційно-аналітична підтримка діяльності підприємств у сфері промислової власності» (5 грудня 2014 р. м. Київ). – Режим доступу : http://www.uipv.org/ua/statty_2014.

3. Перевірка торгової марки на тотожність і схожість [Електронний ресурс] // Сайт Компаніі «Михайлюк, Сороколат і партнери». – Режим доступу : http://www.msp-patent.com.ua/ua/proverka-tm.html.

4. Бородай О. Торгівельна марка: реєструвати чи ні? [Електронний ресурс] // Юридичний портал Pravotoday / О. Бородай. – Режим доступу : http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-178.

5. Андрощук ГПравова охорона торговельних марок у країнах Європейського Союзу: основні засади [Електронний ресурс] / Г. Андрощук // Видавнича організація «Юстініан». – Режим доступу :http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3913.

6. Знаки для товарів і послуг (торговельні марки) [Електронний ресурс] // Відділення інновацій Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». – Режим доступу : http://iii.ua/uk/znaki-dlya-tovariv-i-poslug-torgovelni-marki.

7. ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2016 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nice102016.uipv.org/.

8. Ромашко А. С. Проведення пошуку торговельних марок з застосуванням офіційних баз даних в мережі Інтернет / А. С. Ромашко, О. В. Литвин, В. О. Кравець // Информационные технологии и безопасность : материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015 (Киев, 21 октября 2015 р.). – К. : ИПРИ НАН Украины, 2015. – C. 204–208.

9. Ромашко А. С. Застосування безоплатних баз даних для самостійного пошуку торговельних марок / А. С. Ромашко, О. В. Литвин, В. О. Кравець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 5. – С. 21–27.

10. ROMARIN [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуальной собственности. – Режим доступа : http://www.wipo.int/madrid/ru/romarin/.

11. Глобальная база данных по брендам [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуальной собственности. – Режим доступа : http://www.wipo.int/reference/ru/branddb/.

12. База данных «Hague Express» [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуальной собственности.– Режим доступа : http://www.wipo.int/designdb/hague/en/.

13. Глобальная база данных образцов [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуальной собственности. – Режим доступа : http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp.

14. База даних «Lisbon Express» [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуальной собственности. – Режим доступа : http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp.

15. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їхньої міжнародної реєстрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.html.

16. Локарнська угода про заснування Міжнародної патентної класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b07.

17. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_601?nreg=995_601&find= 1&text=%EF%27%FF%F2&x=11&y=9.

18. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_132.

19. База даних «TMview» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=ru.

Завантажити