НЕДЕРЕВНА ПРОДУКЦІЯ (НП) ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Бандерич Василь Богданович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Лісове господарство України, незважаючи на певні спроби реформування, залишається малоефективним. Протягом останніх років, у період дії фінансово-економічної кризи, використання лісогосподарських земель спрямовувалось, в основному, для потреб нарощування обсягів заготівлі лісодеревини, натомість недеревним функціям земель лісогосподарського призначення не приділялась належна увага. Практично безоплатна та неконтрольована заготівля дикорослих плодів і ягід, випас худоби на території лісового фонду, сінокосіння завдають шкоди лісовим землям, що часто призводить до надмірного споживання цих ресурсів та втрати біорізноманіття. Обґрунтовано необхідність раціонального використання недеревних ресурсів лісогосподарських земель, що сприятиме розширенню асортименту продукції підприємств лісового господарства, підвищенню їх дохідності і прибутковості та забезпеченню населення харчовими та лікарськими товарами. Проаналізовано сучасний стан та динаміка заготівлі і використання неосновної лісової продукції (недеревного походження). Важливе місце відведено тлумаченню поняття «недеревна продукція» лісогосподарських земель. Обґрунтовано необхідність планування та ведення обліку основних видів продукції лісогосподарських земель недеревного походження. Проведено аналіз використання недеревних ресурсів в Україні та розкрито його основні недоліки. Пропонуються рекомендації, спрямовані на вдосконалення використання недеревних лісових ресурсів.

Ключові слова:

недеревна продукція, лісові землі, використання лісових ресурсів, екологія, економіка

Список використаних джерел:

1. Forest and agriculture organization of the United Nations, FAO. Forest trees and food: Rome, 1992. – Pp. 122–124.

2. Використання недеревних продуктів лісу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://skoledlg.com.ua/mekhanizmy-hromadskoho-kontroliu-v-lishospakh-lvivskoho-oulmh/vykorystannia-nederevnykh-produktiv-lisu.

3. Довкілля України : статистичний збірник [Електронний ресурс] / Держслужба статистики України. – К., 2015. – 223 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnav_ser_u.htm.

4. Малик Л. О. Формування і використання платежів за недеревні рослинні ресурси для реалізації лісової політики : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 / Л. О. Малик ; УкрДЛТУ. – Львів, 2001. – 20 с.

5. Про схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. № 208-р // Офіційний вісник України. – 2006. – 3мая (№ 16). – С. 224.

6. Сенько Є. І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу / Є. І. Сенько, О. І. Фурдичко. – Львів : Місіонер,1996. – 296 с.

7. Синякевич І. М. Економіка лісокористування : підручник / І. М. Синякевич. – Львів. : ІЗМН, 2000. – 402 с.

8. Щурик М. В. Раціональне використання та охорона земель лісового господарства / М. В. Щурик // Економіка природокористування і охорони довкілля. – К., 2012. – С. 65–71.

Завантажити