РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Систематизовано історію становлення та розвитку ключових теоретичних підходів і концепцій до розвитку і розміщення продуктивних сил. Розглянуто і проаналізовано вагомі дослідження представників теорії розташування виробництва, теорії промислового штандорта, теорії центральних місць, теорії «полюсів росту» та «центрів розвитку», теорії регіональної спеціалізації і міжрегіональної торгівлі, гравітаційної моделі просторової взаємодії, теорії ринкових потенціалів і просторової взаємодії, теорії економічних кластерів та теорії розміщення продуктивних сил у системі загальноекономічної теорії. Обґрунтовано вплив розглянутих теоретичних підходів на сучасні процеси модернізації продуктивних сил регіонів України.

Ключові слова:

розміщення продуктивних сил, регіональна економіка, теорія, концепція, спеціалізація

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : [монографія] / М. П. Бутко, О. В. Попело ; [під ред. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

  2. Злупко С. М. Історія економічної теорії : навч. посіб. / С. М. Злупко. – К. : Знання, 2005. – 719 с.

  3. Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія / М. О. Кизим. – Х. : ІНЖЕК, 2011. – 304 с.

  4. Попело О. В. Інтелектуальний ресурс як платформа економіки знань в національному і регіональному вимірах / О. В. Попело // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2015. – № 1. – С. 286–291.

  5. Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – № 2. – С. 95–105.

  6. Попело О. В. Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону / О. В. Попело // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 49–53.

  7. Семенов В. Ф. Регіональна економіка / В. Ф. Семенов. – К. : МП «Леся», 2008. – 595 с.

  8. Стадницький Ю. І. Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) / Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

Завантажити