ЗМІНИ РЕЖИМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Автор:

Шамборовський Григорій Олегович, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню змін режимів зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС внаслідок дії Угоди про асоціацію з метою збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та зростання виробництва в охопленому регіоні. Проаналізовано застосування таких режимів зовнішньої торгівлі ЄС, як автономні торговельні преференції, за­гальний режим Генералізованої системи преференцій та режим зони вільної торгівлі. Визначено особливості тарифної лібералізації – скасування ввізних мит ЄС майже на 95 % українських промислових та 85 % сільськогосподарських товарів. Відзначено, що для легкових автомобілів і вживаного одягу передбачено застосування спеціальних захисних механізмів. Наголошено на важливості використання квот ЄС на продукти рослинного і тваринного походження та застосування технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних норм і стандартів вітчизняними експортерами. Результати дослідження засвідчили скорочення обсягу експорту українських товарів до ЄС на третину порівняно з 2014 р., проте, частка експорту до ЄС у 2015 р. становила 37 % від загального українського експорту. Така сама тенденція спостерігається у регіональній структурі зовнішньої торгівлі – більшість областей України збільшили частку експорту до країн-членів ЄС.

Ключові слова:

Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, автономні торговельні преференції, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, ввізне мито, тарифні квоти, спеціальний захисний механізм, нетарифні бар’єри

Список використаних джерел:

1. Данилова К. І. Інституційні пастки експортноорієнтованого економічного розвитку України в контексті виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом [Електронний ресурс] / К. І. Данилова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4585.

2. Кравчук О. Можливі соціально-економічні наслідки євроінтеграції для України [Електронний ресурс] / О. Кравчук // Центр соціальних і трудових досліджень. – 2014. – Режим доступу : http://cslr.org.ua/mozhlivi-sotsialno-ekonomichni-naslidki-yevrointegratsiyi-dlya-ukrayini.

3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua.

6. Микольська Н. Як користуватися тарифними квотами. Короткий путівник для бізнесу [Електронний ресурс] / Н. Микольська // Європейська правда. – 2016. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/01/26/7043904/.

7. Наслідки створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Кількісна оцінка за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги. [Електронний ресурс] // ІЕД за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». – 2014. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//Projects/report_2014-11-28_edited.pdf.

8. Нечипоренко О. Розширення доступу української продукції на ринок ЄС [Електронний ресурс] / О. Нечипоренко // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//Олександра%20Нечипоренко.pdf.

9. Панченко Ю. Українська торгівля в новій реальності. Як регіони країни пережили старт ЗВТ з ЄС [Електронний ресурс] / Ю. Панченко // Європейська правда. – 2016. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/13/7050588/.

10. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 року № 1678-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 40. – Ст. 2021.

11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.2015 [Електронний ресурс] : Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820.

12. My export : export helpdesk [Electronic data] // European Commission – Access mode : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en.

13. Site of EUR-Lex (Access to European Union law) [Electronic data] – Access mode : http://eur-lex.europa.eu/.

Завантажити