ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Автор:

Лісіца Вікторія Вікторівна, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні заходи державного регулювання діяльності роздрібних торговельних мереж в Україні в контексті світового досвіду. Зростання ринкової влади торговельних мереж та перерозподіл доданої вартості на їх користь, конфлікти, що почали виникати між учасниками в ланцюгу поставок, актуалізували дискусію щодо ролі держави у цих відносинах та напрямах її втручання в них. Визначено, що система заходів державного регулювання повинна забезпечувати захист інтересів кінцевих споживачів; існування на ринку передбачуваних, чітких та зрозумілих правил взаємодії його учасників; рівність умов для всіх учасників ринку; захист конкуренції, як одне з ключових завдань, що постає перед державними органами влади. Визначено переваги та недоліки посилення державного регулювання діяльності торговельних мереж. Проаналізовано інструменти регулювання та можливі наслідки від їх застосування у сфері роздрібної торгівлі.

Ключові слова:

торговельна мережа, сітьова роздрібна торгівля, державне регулювання, постачальники, споживачі, конкуренція

Список використаних джерел:

1. Лазебна І. В. Основні напрями вдосконалення державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / І. В. Лазебна. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer31/799.pdf.

2. Височин І. В. Пріоритетні напрями державного регулювання внутрішньої торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Височин // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. 1 (11). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_22.

3. Височин І. В. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз / І. В. Височин // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 3. – С. 11–23.

4. Лігоненко, Л. О. Державне регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: сучасний стан та напрямки удосконалення / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. − 2003. − № 1. − С. 52–57.

5. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку : монографія / за ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. – Донецьк–Львів : ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.

6. Система регулювання внутрішньої торгівлі України : [монографія] / В. Апопій, М. Копич, О. Біла та ін. – К. : Академвидав, 2012. – 420 с.

7. Ільяшенко В. Удосконалення державного регулювання продовольчого ринку / В. Ільяшенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2007. – № 3. – С. 124–132.

8. Мазур О. Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми [Електронний ресурс] / О. Мазур, М. Сахацький // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – № 1 (10). – С. 50–58. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14moysip.pdf.

9. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2009-%D0%BF.

10. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/262-proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-prozatverdzhennia-prohramy-rozvytku-vnutrishnoi-torhivli-ukrainy-na-period-do-2016-roku.

11. ДСТУ 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html.

12. Проект «Правила професійної етики у сфері взаємовідносин між торговими мережами, що здійснюють свою діяльність з роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах переважно продовольчими товарами, та постачальниками [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucci.org.ua/dnload/EthicsRules170315.pdf.

13. Покатаєва О. В. Державне регулювання трансформації торговельно-економічних відносин: інституціональний підхід : монографія / О. В. Покатаєва. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2009. – 408 с.

14. Развитие российского ритейла: меры государственного регулирования и их последствия / отв. ред. серии В. В. Радаев ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики ; Лаб. экон.-социол. исслед. – М. : Изд-во дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2009. – 59 с.

15. Радаев В. В. Контроль торговли бесполезен [Электронный ресурс] / В. В. Радаев. – Режим доступа : https://iq.hse.ru/news/177669337.html.

16. Сорокина М. В. Стейкхолдеры розничной торговли: конфликты интересов и их разрешение [Электронный ресурс] / М. В. Сорокина. – Режим доступа : http://finbiz.spb.ru/download/2_2010/sorokina.pdf.

17. Котельникова З. В. Международный опыт регулирования деятельности торговых сетей: обзор эмпирических исследований [Электронный ресурс] / З. В. Котельникова. – Режим доступа : https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/66445146.

18. Маркин М. Е. Логики обоснования государственного регулирования деятельности торговых сетей в России [Электронный ресурс] / М. Е. Маркин. – Режим доступа : https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/66445146.

19. Анализ лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Мониторинговое исследование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.minchenko.ru/netcat_files/File/Zakon%20o%20torgovle.pdf.

20. Маркин М. Е. Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: эмпирический анализ аргументации [Электронный ресурс] / М. Е. Маркин. – Режим доступа : http://www.ep.ane.ru/pdf/EP_4-2012.pdf.

21. Полтерович В. М. Общество и реформы. Институциональные ловушки: есть ли выход? [Электронный ресурс] / В. М. Полтерович. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/11/1214866995/Polterovich.pdf.

22. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон № 381-ФЗ. – Режим доступа : http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50675.html.

Завантажити