ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор:

Старостенко Ганна Григорівна, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

Сурженко Андрій Віталійович, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сутність вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, визначено специфіку його трактування та проблеми реалізації у практичній діяльності фінансових служб вітчизняних суб’єктів підприємництва. На основі порівняння виявлено відмінності між класичним фінансовим менеджментом та вартісно-орієнтованим управлінням фінансами, визначено його етапи та проаналізовано ключові фактори, які визначають його якість у стратегічному вимірі розвитку підприємств. Також досліджено методичні засади визначення вартості фінансових активів підприємства, обґрунтовано доцільність використання дохідного, витратного і ринкового підходу у відповідних господарських ситуаціях та етапах життєвого циклу й доведено необхідність визначення вартісного коридору через узгодження результатів оцінки. Доведено актуальність використання концепції вартісно-орієнтованого управління фінансами в системі менеджменту вітчизняних суб’єктів бізнесу.

Ключові слова:

вартісно-орієнтоване управління, фінанси, суб’єкти бізнесу, вартість, фінансовий актив

Список використаних джерел:

 1. Захаркін О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства / О. Захаркін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – С. 149–157.

 2. Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – Санкт-Петербург : СПБ Питер, 2001. – 416 с.

 3. Кизим М. О. Збалансована система показників : монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.

 4. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.

 5. Панков В. А. Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Віктор Андрійович Панков. – Донецьк, 2004. – 34 с.

 6. Сотніков А. В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління / А. В. Сотніков // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наук. праць. – Львів, 2011. – C. 252–257.

 7. Bainmn S. Agency research in managerial accounting: a survey / S. Bainmn // Journal of Accounting literature. – 1982. – № 1. – Р. 341–371.

 8. Drucker Р. Managing in a Time of Great Change / P. Druker. – Drucker Library Series, 2002. – 310 p.

 9. Jensen M. Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function / M. Jensen // Bank of America Journal of Applied Corporate Finance. – 2011. – № 14 (3). – Р. 8–21.

 10. Koller T. Valuation Measuring and Managing the Value of Companies / T. Koller, M. Goedhart , D. Wessels. – John Wiley & Sons, 2010. – 837 p.

 11. Lee Ch. Accounting-based Valuation: Impact on Business Practice and Research / Ch. Lee // Accounting Horizons. – 1999. – № 4. – Р. 413–425.

 12. Morin R. Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth / R. Morin, S. Jarrel. – McGraw-Hill. – 2001. – 382 p.

Завантажити