КЛЮЧОВІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ ГЕНЕРУВАТИ ГРОШОВІ КОШТИ

Автор:

Калабухова Світлана Вікторівна, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Чалюк Людмила Вікторівна, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Аргументовано необхідність прагматичної інтерпретації фінансової інформації про рух грошових коштів через розрахунок відносних показників. Визначено, що такий підхід уможливлює зіставлення з інформацією попередніх звітних періодів, аналогічною галузевою інформацією, з показниками інших підприємств для прийняття оптимальних рішень. Узагальнено перелік основних коефіцієнтів, що рекомендуються у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі для проведення аналізу руху грошових коштів ретроспективно. Надано авторське трактування назви, порядку розрахунку та характеристики ключових відносних показників, що ґрунтуються на принципах управління грошовими потоками: збалансованості, ефективності та ліквідності. Розроблено пропозиції щодо удосконалення процедур динамічного та порівняльного аналізу ключових відносних показників спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти.

Ключові слова:

адекватність (достатність) чистого грошового потоку, ефективність грошових потоків, збалансованість (ліквідність) грошових потоків, рентабельність грошових потоків, синхронність грошових потоків

Список використаних джерел:

 1. Багацька К. В. Методичні підходи до аналізу грошових потоків / К. В. Багацька // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2012. – № 1. – С. 11–14.

 2. Власюк Т. М. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства / Т. М. Власюк, О. М. Волинець, Н. І. Новіцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 3 (77). – C. 36–46.

 3. Калабухова С. В. Стандартизація аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання / С. В. Калабухова, О. Е. Кузьмінська, О. К. Абесінова // Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016, Kaunas, Lithuania / Aleksandras Stulginskis University. – С. 256–259.

 4. Колодізєв О. М. Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів / О. М. Колодізєв, О. В. Коцюба // ScienceRise. – 2015. – № 3 (3). – С. 56–64.

 5. Крючко Л. С. Створення системи управління грошовими потоками як запорука фінансової стабільності підприємства / Л. С. Крючко // Агросвіт. – 2014. – № 8. – С. 43–45.

 6. Кучер О. В. Система показників, що характеризують рух грошових коштів / О. В. Кучер, А. А. Сахно // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (1). – С. 154–157.

 7. Лебедєва А. М. Особливості аналізу руху грошових потоків підприємства / А. М. Лебедєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, вип. 3. – С. 189–192.

 8. Artto, E. Money Flow Analysis / E.Artto // Journal of Business Finance & Accounting. – 1978. – № 5:1. – Pp. 27–37.

 9. Casey, C.J. Cash Flow – It’s Not The Bottom Line / Casey, C.J. and Bartczak, N.J. // Harvard Business Review. – 1984. – July-August. – Pp. 61–66.

 10. Mills J. R. The Power of Cash Flow Ratios / J. R. Mills, J.H. Yamamura // Journal of Accountancy. – 2000. – Vol. 186. – No. 4. – Pp. 53–61.

 11. Stanko B.B. Cash flow ratios to measure liquidity and performance for transportation manufacturing firms / B.B. Stanko, T.L. Zeller // Journal of Transportation Management. – 1993. – Vol 2. – Pp. 83–103.

 12. Barua S. Traditional Ratios vs. Cash Flow based Ratios: Which One is Better Performance Indicator? / S.Barua, A. Saha // Advances in Economics and Business. – 2015. – No. 3(6). – Pp. 232–251.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)