ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС

Автор:

Онищенко Світлана Володимирівна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено теоретичні засади та розкрито полізмістовність понятійно-категоріального апарату глобалізації, наведено різноманіття визначень поняття «глобалізація», що зумовлено використанням процесного підходу. У процесі систематизації та узагальнення наукових підходів запропоновано авторське визначення фінансової глобалізації як складного інтегрованого та об’єктивного процесу розвитку національних економік, що характеризується посиленням фінансових відносин, лібералізацією цін, міжнародних інвестиційних і фінансових потоків, які можуть спричинити як позитивний, так і негативний вплив на економіки окремих країн. Складність процесу фінансової глобалізації зумовлена не лише наявністю значної кількості субпроцесів, їхньою масштабністю та глибиною наслідків, а й спільними наслідками цих субпроцесів, щодо яких спостерігається синергетичний ефект. Доведено, що прояв фінансової глобалізації зумовлений зростанням фінансових ринків та випереджальним розвитком міжнародної фінансової сфери порівняно з реальним сектором світової економіки. Запропоновано дескриптивну модель фінансової глобалізації з позицій процесного підходу з урахуванням суб’єктів та об’єктів фінансової глобалізації. Саме суб’єкти фінансової глобалізації у вигляді міжнародних інституцій об’єктивують процеси, що відбуваються у світовій фінансовій системі і на світовому фінансовому ринку, спрямовують їх за визначеними векторами й орієнтирами в інтересах головних учасників світового фінансового ринку.

Ключові слова:

глобалізація, фінансова глобалізація, бюджетна безпека, державний бюджет, загрози

Список використаних джерел:

 1. Ажнюк Б. Лінгвістичні аспекти глобалізації в Україні / Б. Ажнюк // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : матеріали наук. конф. 28-25 травня 2001 року. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – С. 144–150.

 2. Булатова О. В. Розвиток глобальної економічної інтеграції: теоретичний аспект / О. В. Булатова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект : сборник научных трудов.  Донецк : ДонНУ, 2012.  С. 49–54.

 3. Возникновение финансовой глобализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://life-prog.ru/1_63276_vozniknovenie-finansovoy-globalizatsii.html.

 4. Глобальные трансформации: политика, экономика и культура / Д. Хелд, Д. Гольдблатт и др. ; пер. с англ. В. В. Сапова и др. – М. : Праксис, 2004. – 576 с.

 5. Гэлбрейт Дж. К. Кризис глобализации / Дж. К. Гэлбрейт // Проблемы теории и практики управления. – 1999.  № 6. – С. 32–36.

 6. Концепции глобализации в современной историографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.socio-24.ru/s24s-745-1.html.

 7. Кукарцев О. Дослідження і теоретизування глобалізації: до історії питання / О. Кукарцев // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2014. – Вип. 26. – С. 27–31.

 8. Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : [монографія] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : ЛКА, 2015. – 594 с.

 9. Макуев Р. Х. Современная глобализация: вызовы и трансформации : [монография] / Р. Х. Макуев. – Орел : изд-во Орелского ун-та, 2006. – 238 с.

 10. Міжнародні фінансові організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/inf_dov-mfo.htm.

 11. Мурадов Н. И. «Всемирная бизнес-паутина» – бизнес-стратегия в эпоху глобализации [Электронный ресурс] / Н. И. Мурадов. – Йошкар-Ола : ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», 2007. – 78 с. – Режим доступа : http://www.mirkin.ru/_docs/biznes.pdf.

 12. Офіційний сайт ЄБРР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/ru/home.html.

 13. Офіційний сайт МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org.

 14. Пономаренко О. І. Еволюція поглядів наукової спільноти на поняття «глобалізація» / О. І. Пономаренко // Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2016. – Вип. 44. – С. 103–107.

 15. Примостка Л. О. Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки / Л. О. Примостка, О. О. Чуб // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 172–182.

 16. Робертсон Р. Дискурсы о глобализации: предварительные размышления / Р. Робертсон, Х. Хондкер // Глобализация: контуры ХХІ века : реф. сб. Ч. 1. – М. : РАН ИНИОН, 2004. – С. 127–131.

 17. Сергеев Д. В. Глобализация и регионализация мировой экономики: Основные тенденции и перспективы : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.14 / Д. В. Сергеев. – М., 2003. – 161 с.

 18. Слепов В. А. Глобализация финансовой инфраструктуры / В. А. Слепов, А. В. Егоров // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. – 2010. – № 2 (32). – С. 5–14.

 19. Управління в митній службі : [підручник] / Ю. Д. Кунєв, І. М. Коросташова, А. В. Мазур, С. П. Шапошник. – К. : ЦУЛ, 2006. – 406 c.

 20. Шамшидинова Р. А. Формы проявления финансовой глобализации / Р. А. Шамшидинова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.  2008. – № 4. – С. 90–92.

 21. Levitt T. The Globalization of Markets / T. Levitt // Harvard Business Review. – 1983. – № 61 (3). – Р. 92–102.

 22. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – SAGE, 1992. – 211 p.

 23. Robertson R. The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization / R. Robertson // Cults, Culture, and the Law: Perspectives on New Religious Movements / Ed. by Thomas Robbins, William C. Shepherd and James McBride. – Chicago: Scholars Press, 1985. – P. 31–42.

 24. Varnaliy Z. Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine / Z. Varnaliy, T. Vasyltsiv // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – Vol 16, No 3. – P. 66–71.

 25. Veseth M. Selling Globalization. The Myth of the Global Economy / M. Veseth. – L. : Lynne Rienner Pub, 1998. – 215 р.

 26. Waters М. Globalization (Кеу Ideas) / М. Waters. – London : N.Y.: Routledge, 1995. – 272 р.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)