АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ

Автор:

Колівешко Олександр Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано динаміку та структуру фактично освоєних господарюючими суб’єктами України інвестицій та поточних витрат за видом економічної діяльності «Збирання, очищення та розподілення води». У результаті дослідження виявлено, що розмір капітальних інвестицій у цей вид діяльності не відповідає обсягам, визначеним Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України” на 2011–2020 роки» та відповідним регіональним програмам. Запропоновано в державному та місцевих бюджетах передбачати виділення коштів у розмірах, передбачених відповідними програмами та окремі пропозиції з розширення джерел інвестування.

Ключові слова:

капітальні інвестиції, поточні витрати, підприємства з водопостачання та водовідведення, джерела інвестицій

Список використаних джерел:

1. Дані Головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : chernigivstat.gov.ua.

2. Дані Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrstat.gov.ua.

3. Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Польсько-українська академія розвитку комунальних послуг і охорони навколишнього середовища». – Варшава – Львів, 2011. – 163 с.

4. Кириленко О. П. Теоретичні та практичні аспекти фінансів підприємств водопостачання та водовідведення / О. П. Кириленко, В. В. Перевознюк // Наука й економіка. – 2010. – № 4 (20). – С. 23–33.

5. Козинець Г. Удосконалення фінансування підприємств комунальної форми власності [Електронний ресурс/ Г. Козинець, С. Попова ; Кіровоградський національний технічний університет. – Режим доступу : www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_2/stat_10_2/35.doc.

6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K., 2012. – 258 с.

7. Наявність та основні показники роботи споруд для приймання, пропуску, відведення та очищення стічних вод за 2012 рік : статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 34 с.

8. Окремі техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопровідних мереж за 2011–2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/pr/etgv/etgv_u/vvp_vm_11u.html.

9. Підпрограма «Питна вода Чернігівської області на 2006–2020 роки», затверджена рішенням обласної ради від 29 червня 2006 року.

10. Про Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України” на 2011–2020 роки [Електронний ресурс] Закон України від 3 березня 2005 року № 2455-IV. – Режим доступу :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2455-15.

11. Сечина О. І. Оцінка ефективності інструментів фінансування інвестицій в сферу водопостачання [Електронний ресурс] / О. І. Сечина, Н. Ю. Голуб. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Economics/4_81588.doc.htm.

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)