ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Автор:

Лисенко Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто питання фінансово-економічної безпеки регіонів, як базису їхнього соціально-економічного розвитку. Проаналізовано поняття «фінансово-економічна безпека регіону», що досліджувалося різними науковими школами. Визначено основні принципи безпечного економічного функціонування регіонів. Особлива увага приділяється факторам, які чинять негативний вплив на їх фінансово-економічну стабільність. Розглянуто основні умови та чинники, які негативно впливають на фінансово-економічну безпеку регіонів та є джерелом виникнення внутрішніх загроз. Запропоновано шляхи, які можуть бути застосовані для підвищення рівня фінансово-економічної безпеки регіонів з метою їх соціально-економічного розвитку.

Ключові слова:

економічна безпека, фінансова безпека, фінансово-економічна стабільність регіону, фінансові ресурси, соціально-економічний розвиток регіонів

Список використаних джерел:

1. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

2. Іващенко О. В. Система фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Іващенко, П. М. Четвєріков. – Режим доступу : http:www.sword.com.index/2012.

3. Ільчук В. П. Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки : кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С. М. ; М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 142–160.

4. Коваленко М. А. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації : монографія / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Б. В. Сіленков ; [за заг. ред. М. А. Коваленка]. – К. : Олді-плюс, 2006. – 440 с.

5. Кокнаєва М. О. Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / М. О. Кокнаєва // Нaукoвi прaцi Пoлтaвськoї держaвнoї aгрaрнoї aкaдемiї. – Пoлтaвa: ПДAA, 2011. – Вип.2, т. 3. – С. 319–325. – Режим доступу : www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/319.pdf.

6. Лисенко І. В. Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України / І. В. Лисенко, Н. В. Лисенко // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – 2015. – № 3 (3). – С. 59–66.

7. Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства : навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. – Львів : Видавництво ЛДУВС, 2011. – 380 с.

8. Подольчак Н. Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с.

9. Полевик Г. М. Фінансова безпека як основа соціально-економічного розвитку регіону / Г. М. Полевик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ, 2009. – Т.1. Вип. V. – С. 80–87.

10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.html.

11. Столбов В. Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столбов, Г. М. Шаповал // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник. – 2013. – № 111. – С. 103–108.

12. Трухан О. Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами / О. Л. Трухан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 29–35.

13. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, Каркавчук В.В. ; [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. –386 с.

14. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія / С. М. Шкарлет. – К. : Книжкове видавництво Національного авіаційного ун-ту, 2007. – 436 с.

15. Lysenko I. Energy Saving Technologies as a Prerequisite of Economic Security of Ukraine / Iryna Lysenko, Serhii Stepenko // 19th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2015, Prague May 14, M_091-1-M_091-5, Czech Technical University in Prague.

16. Lysenko I. Environmental safety as a part of national security of Ukraine / Iryna Lysenko, Nataliia Lysenko // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченої 85 річниці заснування ХНАДУ (5 листопада 2015 року). – Х. : ХНАДУ, 2015. – С. 242–243.

17. Lysenko I. Formation and an effective use of financial resources of the enterprise in the context of financial and economic security / Iryna Lysenko, Khrystyna Shtyrkhun // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi ; ISMA University. – Riga : «Landmark» SIA, 2016. – P. 118–126.

Завантажити