ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОБІВАРТІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор:

Лень Василь Степанович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Гливенко Валентина Василівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Досліджені положення облікової політики підприємства, які впливають на собівартість готової продукції. Визначено, що основний вплив на собівартість готової продукції здійснюють положення облікової політики щодо оцінки активів і зобов’язань, методів та баз розподілу непрямих витрат. Впливає на собівартість готової продукції також податкова політика, якою може бути передбачено обрання загальної або спрощеної системи оподаткування. Наголошується, що у фінансовій звітності положення облікової політики повинні розкриватись, якщо їх застосування суттєво впливає на показники балансу підприємства (активи, зобов’язання, фінансовий результат). У зв’язку з цим у обліковій політиці, в частині впливу на собівартість готової продукції, необхідно, як мінімум, визначитись з такими положеннями: методами оцінювання запасів при вибутті; методами та базами розподілу витрат обслуговуючих виробництв; переліком змінних та постійних загальновиробничих витрат та базою їх розподілу; порядком оцінювання та перенесення вартості незавершеного виробництва на готову продукцію.

Ключові слова:

облікова політика, собівартість готової продукції, бази розподілу непрямих витрат

Список використаних джерел:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=996-14.

2. Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст [Електронний ресурс] / В. С. Лень, І. М. Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємств в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць. – Донецьк : ДДУУ, 2012. – Вип. 232, т. ХІІІ. – С. 206-215. – Режим доступу : http://ekona.org.ua/repository/view/134.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. – Режим доступу :http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318. – Режим доступу :http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

5. Лень В. С. Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції [Електронний ресурс] / В. С. Лень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 3 (60). – С. 298–306. – Режим доступу : http://ekona.org.ua/repository/view/133/.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373. – Режим доступу : http://buhforum.com/viewtopic.php?f=29&t=935&hilit=373.

7. Лень В. С. Управлінський облік [Електронний ресурс] : підручник / В. С. Лень. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 317 с. – Режим доступу : http://www.bohdan-digital.com/catalog/vycsha-shkola/555/.

8. П(С)БО 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=340510&cat_id=293533.

9. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

10. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.07.07 № 779. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

11. П(С)БО 30 «Біологічні активи» [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.07.07 № 779. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Завантажити