THEORETIC AND METHODOLOGICAL BASIS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE SUBJECTS OF ENTREPRENEURSHIP OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

Author:

Shyshkina Olena, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Sadchykova Iryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: english

Annotation:

Complex theoretical and methodological research of the real sector of economy was conducted. Relevant approaches to defining the essence and content of the categories “sector of economy” and “real sector of economy” were generalized. Structural elements and components of the real sector of economy were systematized, its functional purpose was specified. Specifics of interrelation and interactions of the real and financial sectors of economy were found out.

Key words:

reals sector of economy, financial sector of economy, subjects of economy, functioning and development

References:

 1. Amosha, A.I. (ed.) (1997). Sotsialno-ekonomicheskie aspekty regionalnoi promyshlennoi politiki [Social-economic aspects of the regional industrial policy]. Donetsk: NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti [b.v.] (in Russian).

 2. Amosha, A.I. & Ivanov, Е.T. (1998). Kanony rynka i zakony ekonomiki [Canons of the market and laws of economy]. Vol. 1: Metodolohiia ekonomiko-matematicheskogo analiza. Donetsk: NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti (in Russian).

 3. Amosha, A.I. (ed.) (1998). Investitsionnoe proektirovaniie ustoichivogo regionalnogo razvitiia [Investment designing of stable regional development]. Donetsk: NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti, Kramator. ekon.-gumanit. In-t [b.v.] (in Russian).

 4. Tarasova, N.V., Danilishin, B.M. (ed.) et al. (2005). Promislovii kompleks Ukraini: ekonomichni transformatsii i prioritety rozvitku [Industrial complex of Ukraine: economic transformations and priorities of development]. Kyiv: Naukovyi svit (in Ukraine).

 5. Karmazina, N.V. (2014). Realnyi sektor regionalnoi ekonomiki: makroekonomichne rehulirovanie rozvytku [Real sector of regional economy: macro economic regulating of the development]. Kyiv; Kherson: Akad. munítsip. Upr. (in Ukraine).

 6. Chumachenko, M.G. et al. (1997). Aktualni problemy zabeapechennia ekonomichnoi nezalezhnosti Ukrainy (Rezultaty analizu ta prppozytsii po vyrishenniu) [Urgent problems of economic freedom guaranteeing].Donetsk: [s. n.] (in Ukraine).

 7. Panova, S.A. & Kleyner, G.B. (eds.) et al. (1997). Predpriiatie v nestabilnoi ekonomicheskoi srede: riski, strategii, bezopasnost [Enterprise in unstable economic environment – risks, strategies, safety]. Moscow: Ekonomika (in Russian).

 8. Sipols, O.V. (2011). Novyi anglo-russkii slovar-spravochnik. Ekonomika [New English-Russian dictionary-reference book. Economy]. Moscow: Flinta: Nauka (in Russian).

 9. Finansovyy slovar Finam [Site of Financial Dictionary Finam]. www.finam.ru/dictionary/...]/. Retrieved from www.finam.ru/dictionary/...]/.

 10. Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh., Starodubtseva, Е.B. (1999). Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Modern economic dictionary]. Moscow: INFRA-M (in Russian).

 11. Azriliyan, A. N. (ed.) (1998). Bolshoi ekonomicheskii slovar [Big dictionary on Economy]. Moscow: Institut novoi ekonomiki (in Russian).

 12. Kurakov, L.P., Kurakov, V.L., Kurakov, A.L. (2004). Ekonomika i upravlenie; finansy i pravo: slovar-spravochnik [Economy and management: Finances and law: dictionary-reference-book]. Moscow: Vuz i shkola (in Russian).

 13. Zaitsev, N.L. (2000). Kratkii slovar ekonomista [Brief economic dictionary]. Moscow: INFRA-M (in Russian).

 14. Griaznova, A.G. (ed.) (2004). Finansovo-kreditnyi entsiklopedicheskii slovar [Financial-credit encyclopedia dictionary]. Moscow: Finansy i statistika (in Russian).

 15. Abramov, O.K. (2008). Sintez opredeleniia termina “realnyi sektor ekonomiki” [Synthesis of the term definition “real sector of economy”]. Realnyi sektor – Real Sector, no. 2, pp. 11–12 (in Russian).

 16. Cobuild, C. (2011). Business Vocabulary in Practice. Collins Cobuild (in English).

 17. Mazut, B. (2010). Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press (in English).

 18. Meshkov, V.A. (2007). Vliianie razvitiia realnogo sektora na ustoichivoe razvitie ekonomiki regiona [Influence of the real sector development on stable development of the region economy]. Candidate’s thesis. Izhevsk (in Ukraine).

 19. Semenog, A.Yu. (2010). Vzaiemodiia bankivskoho i natsionalnoho sektoriv ekonomiki Ukrainy: osnovni tendentsiitsii [Interaction of banking and national sectors in the economy of Ukraine – Finances, accounting, banks]. Finansy, uchet, banki – Finance, accounting, banks, no. 16, pp. 181–188 (in Ukraine).

 20. Sergienko, Іa.V. (2004). Finansy i realnyi sektor [Financial and real sector of economy]. Moscow: Finansy i statistika (in Russian).

 21. Pshyk, B.I. (2013). Vzaiemodiia finansovoho i realnoho sektoriv ekonomiky: teoretyko-metodolohichni aspekty [Interaction of the financial sector with the economic one: theoretical-methodological research]. Visnik universitetu bankivskoi spravi Natsionalnoho banku Ukrainy – Journal of University of Banking of National Bank of Ukraine, no. 3, pp. 3–8. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_3.pdf.

 22. Ukrainskaia, O.A. (2011). Osnovnye aspekty investitsionnoi privlekatelnosti subektov realnogo sektora ekonomiki Ukrainy [Main aspects of the investment attractiveness of the subjects of the real sector of economy of Ukraine]. Ekonomika i organizatsiia upravlinnia – Economics and Organization Management, no. 1 (9), pp. 105 (in Russian).

 23. Shabalin, A.N. (2004). Investitsionnoe proektirovaniie [Investment designing]. Moscow: MFPA (in Russian).

 24. Yurkiv, N.Ya. (2014). Prostorovo-sektoralnii analiz realizatsii potentsiala rozvitku realnogo sektoru ekonomiki [Space-sector analysis of potential development of the real sector of economy]. Finansovii prostir –Financial space, no. 2, pp. 166–172. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_2_23.

 25. Yurkiv, N.Ya. (2012). Ekonomichni i institutsiini peredumovy ekonomichnoi bezpeki v realnom sektore ekonomiki [Economic and institutional prerequisites of economic security in the real economy]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, no. 1, pp. 44–50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_6.

 26. Honcharov, S.M. (ed.) & Kushnir, N.B. (2009). Tlumachnii slovnyk ekonomista [Dictionary on Economics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukraine).

Download