ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKET OF UKRAINIAN

Author:

Marhasova Viktoriia, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Dubyna Maksym, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Tunik Maryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In the article the main tendencies of the Ukrainian insurance market development were investigated taking into account actual statistic information concerning insurance companies activity. Also, the comparing analysis of basic indexes of the mentioned market development with those of other countries was performed, which enabled the implementation of an objective evaluation of its development level. Taking into account this, also problems of insurance companies functioning were revealed and their systematization with the distribution into three groups was performed: general economic problems, problems, that arise within the functioning of the insurance market and problems inherited by insurance companies activity as separate economic entities.

Key words:

insurance, insurance company, insurance market, insurance intermediary, state regulation

References:

1. Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь : Національна академія природокористування та курортного будівництва, 2014. – № 1 (26). – С. 94–101.

2. Зоря О. П. Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрямки розвитку / О. П. Зоря // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2013. – № 1. – С. 12–15.

3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-poserednicki.html.

4. Левченко В. П. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах фінансової нестабільності / В. П. Левченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 257–266.

5. Новіков О. Є. Перспективи розвитку страхового ринку України / О. Є. Новіков, О. Д. Сафо­нова // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 5.2 (101). – С. 92–96.

6. Приказюк Н. В. Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 111. – С. 33–37.

7. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.

8. Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М. В. Дубина, М. В. Тунік, К. В. Білоус, Т. О. Соболєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2014. – № 2 (74). – C. 163–172.

9. Соболь Р. Г. Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Р. Г. Соболь. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/2/06.pdf.

10. Супрун А. А. Проблеми розвитку страхового ринку України у посткризовий період [Електронний ресурс] / А. А. Супрун, А. С. Божкова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Економіка. – 2013. – Вип. 21. – С. 90–93. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_21_23.pdf.

11. Томілін О. О. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України / О. О. Томілін, М. В. Фріцберг, М. Ю. Перелай // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 296–300.

12. Яворська Т. В. Економічні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3 (15). – С. 64–69.

Download