FORMATION OF AN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE AGRARIAN ECONOMY

УДК:338.43:351.863

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-85-92

Author:

Kushnir Svetlana, Zaporizhzhya National University (66, Zhukovskogo Str., 69600 Zaporizhzhya, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Institutional principles of the formation of a favorable environment for increasing the economic security of the agrarian economy are considered within the article. Considerable attention is paid to matters of the knowledge of the essence of the main institutions, which play an important role in its development. In particular, all institutes were divided into formal and informal, with the details of their types. Institutional determinants of ensuring the economic security of the agrarian sector, which were grouped according to the level of management and strategic directions of the development of institutes, are identified within the article. Directions of providing the specified type of security are also developed, it is substantiated that such measures can be implemented in the functioning of the agrarian sector of the national economy only with the effective interaction of the state, the agrarian and scientific sectors and with the public.

Key words:

agrarian sector; economic security; institutionalism; informal factor; institutional approach

References:

1. Ambrosov, V. Ya. (2009). Zabezpechennia derzhavnoi pidtrymky silskohospodarskoho vyrobnytstva v umovakh chlenstva Ukrainy u SOT [Provision of state support for agricultural production in the conditions of Ukraine's membership in the WTO]. Ekonomika APK – Economy of the Agro Industrial Complex, 2, 16–18 [in Ukrainian].

2. Hlushko, O. V., Hryshova, I. Yu., Shcherbata, M. Yu. (2015). Vyznachennia rivnia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstv na osnovi pokaznykiv efektyvnosti [Enterprises’ economic sustainability assessment on the basis of performance indicators]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, 155 (11-12), 82-86 [in Ukrainian].

3. Hryshova, I. Yu, Fedorkin, D. V. (2017). Kontseptualnyi pidkhid shchodo derzhavnoho upravlinnia ekolohichnoiu bezpekoiu ahrarnoho vyrobnytstva [Conceptual Approach to Public Administration of the Ecological Sector of Agrarian production]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 161-167. Retrieved from https://instzak.com/index.php/ journal/article/view/53.

4. Dubyna, M. V. (2017). Teoretychna osnova instytutsionalizmu yak naukovoho napriamu ekonomichnoi nauky [Theoretical asis of institutionalism as a scientific direction of economics]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment» – Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series «Economics and Management», 27 (1), 8-11 [in Ukrainian].

5. Kolodko, H. (2004). Іnstytuty, politika i ekonomicheskii rost [Institutions, politics and economic growth]. Voprosy ekonomiki – Economic issues, 7, 35-50 [in Russian].

6. Myshchak, I. M. (2018). Problemy i perspektyvy zakonodavchoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku v Ukraini [Problems and prospects of legislative support of innovation development in Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy – Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 34–43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05 [in Ukrainian].

7. Nuhumanova, L. F. (2012). Іnstitutsionalnaia transformatsiia domashnykh khoziaistv v sovremennoi ekonomike [Institutional transformation of households in the modern economy]. (Doctor`s thesis). Kazan National Research Technological University, Kazan [in Russian].

8. Fedulova, L. (2013). Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovation based development: evolution of opinions and problems of modern understanding]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 2, 28-45 [in Ukrainian].

9. Khaken, H. (1985). Synerhetyka. Yerarkhyy neustoichyvostei v samoorhanyzuiushchykhsia systemakh y ustroistvakh [Synergetics. Hierarchies of instabilities in self-organizing systems and devices]. Moscow: Mir [in Russia].

10. Khou Tetszian, Hryshova, I. (2018). Konkurentni viiny biznesu v umovakh strimkoho rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta finansovoho inzhynirynhu [Competitive business wars in the context of the rapid development of the digital economy and financial engineering]. Proceeding from Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Digital Economy: Trends and Prospects: Materials of the International Scientific and Practical Conference (Ternopil, October 25, 2018) (pp. 120-122). Ternopil: Osadtsa Yu. V. [in Ukrainian].

11. Shastitko, A. E. (2002). Nova instytutsiina ekonomichna teoriia [New institutional economic theory]. Kyiv: Atlant [in Ukrainian].

12. Shkarlet, S. M., Dubyna, M. V., Tarasenko, A. V. (2016). Orhanizatsiino-infrastrukturne zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Organizational and infrastructural support for the agriculture development in Ukraine]. Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian].

13. Zięba, R. (2000). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wyd. Scholar, Warszawa, wyd. 2 [in Polish].

Download