FORMING APPROACHES TO SOLVING PROBLEMS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Author:

Baluieva Olha, Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

Chupryna Оlena, Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article presents the author's approach to the issues related to the solution to the problems of internally displaced persons, which will allow a systematic approach to solving them, provide controlled development of migration processes. Considered the key features of the concept "internally displaced person". It is noted that the category of internally displaced persons was first recorded in Ukraine in 2014. The dynamics of internal displacement. It was found that the largest number of internally displaced persons located in areas that immediately surround the area affected by conflict. The reasons that caused the displacement of people from the eastern regions of Ukraine and Crimea. The complex of problems related to forced migration and formed the approaches to the problems of internally displaced persons. The attention to the systemic approach to the problems of internally displaced persons. The complex of measures to address the problems faced by this category of citizens.

Key words:

internally displaced person; systems approach; internal migration; a set of measures; problem solving

References:

 1. Балакірєва О. Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування : матеріали круглого столу (9 липня 2014 р.). – Режим доступу : http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html.

 2. Балакірєва О. Трудовий потенціал та рівень державної підтримки внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 лютого 2015 року). – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02_Balakireva.ppt.

 3. Солодько А. Захист соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб: першочергові завдання для України [Електронний ресурс] : [звіт] / А. Солодько, Т. Доронюк. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/045/original/ CSR_IDP.pdf? 1400493355.

 4. Солодько А. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] : [звіт] / А. Солодько, Т. Доронюк. – Режим доступу : http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/sedos_policy_idps.pdf.

 5. Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України [Електронний ресурс] / Е. Лібанова // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості : матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (27 лютого 2015 року). – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02.

 6. Малиновська О. А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз [Електронний ресурс] : [аналітична записка] / О. А. Малиновська. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf.

 7. Малиновська О. А. Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] : [аналітична записка] / О. А. Малиновська. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrac_probl-a598d.pdf.

 8. Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

 9. Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішніх переміщених осіб / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. – 2015. – № 2 (53). – С. 65–72.

 10. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны [Электронный ресурс] / Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС), 22 июля 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2. – Режим доступа : http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html.

 11. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

 12. People internally displaced by conflict and violence. Global Overview 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf.

 13. Strategic response plan for Ukraine 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015-ukraine.

 14. Internal Displacement Map [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1244-internal-displacement-map.

 15. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] : Закон України від 15.04.2014 № 1207–VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.

 16. Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п.

 17. Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п.

 18. Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06. 2014 № 588-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-р.

 19. Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015–2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07. 2015 р. № 505. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248359035.

Download