THE MODEL OF CAPITALIZATION PROCESS MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL AT THE REGIONAL LEVEL

Author:

Derii Zhanna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Marhasova Viktoriia, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The characteristic of the role of human resources in regional economic growth. Highlighted the threat of social economic growth regions. Proposed management model capitalization of human potential, which is based on the institutional approach, taking into account the objective function. The role of the capitalization of the human potential to improve the quality of life and the innovative development of regional economic systems. It was found that the effective management of the use of human resources leads to higher quality of life, gain competitive advantage, increase the investment attractiveness of the innovation sector of the economy, the development of civil society. Given the purpose and functions of the participants. Process control capitalization of the human potential of the region.

Key words:

model, management, capitalization, human potential, the region

References:

 1. Антонюк В. П. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : [монографія] / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – 308 с.

 2. Бутко М. П. Людський капітал в контексті глобальних викликів / М. П. Бутко, Ж. В. Дерій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7(17). – С. 127–132.

 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.

 4. Данилишин Б. Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2010. – № 1. – С. 20–28.

 5. Дерій Ж. В. Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем / Ж.В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – № 1(72). – С. 94–101.

 6. Заяць Т. А. Стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України / Т. А. Заяць // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 115–122.

 7. Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект : монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук ; за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Оріяни, 2005. – 400 с.

 8. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1 (15). – С. 24–38.

 9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колективна науково-аналітична монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН, Держкомстат України, 2010. – 494 с.

 10. Михальченко Г. Г. Диференціація регіонального людського розвитку та напрями її подолання / Г. Г. Михальченко // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Т. 2. Економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій : колективна монографія / під заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 370 с.

 11. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.

Download