TRANSFORMATION TRANSITIONS AND REFORMATION OF INFRASTRUCTURAL POTENTIAL OF THE REGION

Author:

Ivanova Nataliia, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The article reveals the essence of the category of "economic transformation", defined vectors and especially the implementation of the transformation of economic systems. Implemented theoretical and methodological substantiation of the implementation of transformational changes infrastructural capacity in the context of sustainable development of the regional economic system. The transformation of the infrastructure capacity in the region is defined as a process of deep changes in the quantitative and qualitative characteristics of the Multisectoral infrastructure complex on the principles of sustainable development in the direction of achieving the optimum, tailored to the needs of the regional parameters of its operation, taking into account global trends and inherited experience. The authors constructed a conceptual framework based on the transformation of infrastructure transformation sector, functional and spatial parameters in stream-network structure while preserving the boundaries of spatial organization.

Key words:

transformation, infrastructure capacity, network structure, threading model, the spatial organization

References:

 1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с.

 2. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці : монографія / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

 3. Васин С. М. Трансформация социально-экономической системы региона : автореф. дис. … д-ра экон. наук / С. М. Васин. – СПб., 2007. – 37 с.

 4. Веблен Т. Теория делового предприятия / Т. Веблен. – М. : Дело, 2007. – 288 с.

 5. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.

 6. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

 7. Гріщенко О. О. Стійкий розвиток в системі управління фінансово-економічною безпекою: трансформаційний підхід / О. О. Гріщенко, Д. О. Грицишен // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 30–36.

 8. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – К. : Інтелсфера, 2002. – 304 с.

 9. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / ред. : Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. – К. : Акад. ; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2002. – 952 с.

 10. Заболотний Г. М. Ринкова трансформація економіки регіону / Г. М. Заболотний, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький. – Вінниця : Консоль, 2012. – 536 с.

 11. Захарченко В. І. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В. І. Захарченко. – К., 2006. – 36 с.

 12. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В. І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 248 с.

 13. Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін. // Вища школа. – 2003. – № 2–3. – С. 44–65.

 14. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. І. Лукінов. – К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. – 456 с.

 15. Миротин Л. Б. Эффективность интегрированной логистики [Электронный ресурс] / Л. Б. Миротин, А. Г. Некрасов // Технологии корпоративного управления. – Режим доступа : http://www.iteam.ru/publications/logistics/.

 16. Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Л. Г. Морган. – Л. : Институт народов Севера ЦИК СССР, 1935. – 352 с.

 17. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки (теоретико-методологічні аспекти) / С. Мочерний // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 13–21.

 18. Про засади державної регіональної політики :Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.

 19. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2013. – 512 с.

 20. Степанова С. В. Трансформация региональной социально-экономической системы: концептуальная модель / С. В. Степанова, О. В. Толстогузов // Труды Карельского научного центра РАН. Серия: Регион: экономика и управление. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2013. – № 5. – С. 12–21.

 21. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2002. – 776 с.

 22. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – X. : Форт, 2003. – 440 с.

 23. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) : моно­графія / за ред. В. М. Гейця. – К. : Логос, 1999. – 500 с.

 24. Чухно А. А. Перехід до ринкової економіки / А. А. Чухно. – К. : Наукова думка, 1993. – 276 с.

 25. Clark C. The Condition of Economic progress / C. Clark. – London : McMilan, 1940.

 26. Rostow W. W. The Stages of Economic growth. A Non-Communist Manifesto / W. W. Rostow. – Cambridge University Press, 1960.

Download