THE CLASSIFICATION BASE OF RESEARCHING INVESTMENTS IN THE OIL AND GAS SECTOR

Author:

Horal Liliana, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Korol Svitlana, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

In the process of transformation in the energy sector of Ukraine due to the formation of pan-European energy market, the renewal (physical, moral, intellectual, innovative, informative)of oil and gas companies is necessary which is impossible without real (capital) investments. The main approaches to the classification of investments and the control system of capital investments have been characterized. The importance of a functional approach to the classification of investments at the domestic enterprises has been proved. The given approach has been established to play the role of a mechanism performing the set of separate functions. The classification of the major categories of investment users of enterprise information has been presented among which lenders, investors, buyers and customers, suppliers and contractors, shareholders and owners, managers and executives, auditors can be singled out. The author’s classification of real investments in the oil and gas industry has been offered due to the following criteria: the sources of funding, direction, regionality and forms of reproduction. The author’s indication of investment classification has been highlighted, namely, depending on the intended effect to divide them into effective and promising. It has been found that classification approaches to the investments are an important factor for effective investment decision.

Key words:

investments, enterprise, enterprise information, investing, oil and gas industry

References:

 1. Ерина А. М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства / А. М. Ерина. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 191 с.

 2. Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Ковтун. – К., 2005. – 441 с.

 3. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2005. – 434 с.

 4. Скороход І. П. Інвестування : методичний посібник з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» / І. П. Скороход. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 447 с.

 5. Поліщук О. А. Особливості управління капітальними інвестиціями в системі управління сучасним підприємством [Електронний ресурс] / О. А. Поліщук, Є. О. Тищук. – Режим доступу :http://intkonf.org/ken-dotsent-polischuk-oa-tischuk-eo-osoblivosti-upravlinnya-kapitalnimi-investitsiyami-v-sistemi-upravlinnya-suchasnim-pidpriemstvom/.

 6. Коваленко А. Г. Сучасні аспекти аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / А. Г. Коваленко // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2165.

 7. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

 8. Червінська О. С. Стан та перспективи розвитку підприємств нафтогазового комплексу України / О. С. Червінська, А. Я. Грицик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 306.

 9. Зінкевич О. В. Теоретико-інституційні підходи до класифікації реальних інвестицій [Електронний ресурс] / О. В. Зінкевич. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/5507/1/153.pdf.

 10. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості : підручник / В. Ф. Дунаєв, В. Д. Шпаков, Н. П. Єпіфанова, В. Н. Линдін ; під ред. В. Ф. Дунаєва. – М. : ФГУТІ, 2006. – 352 с.

 11. Боднар Н. Сутність інвестицій, їх види та характеристика [Електронний ресурс] / Н. Боднар. – Режим доступу : http://business-consultant.com.ua/publicacim402.html.

 12. Іваночко С. С. Суть та види інвестицій / С. С. Іваночко, О. М. Свінцов // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 181–187.

 13. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2001. – 377 с.

 14. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

 15. Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 398 с.

Download