THE FORMATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM ON A SMALL ENTERPRISE: MANAGERIAL ASPECT

Author:

Niporko Nataliia, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

For providing the acceptance of managerial decisions was investigational concept of the system of account, pre-conditions and stages of forming registration of analytical information are considered on a small enterprise. The algorithm of construction of the system of managerial account of small enterprise includes four stages offers: analytical, methodological, stage of documenting and organizational stage. Given the current conceptual framework of accounting and management of the functioning of small enterprises were characterized basic stages of construction management accounting system.

Key words:

accounting and analytical providing, subsystem, managerial decisions, integrated system of account, documenting and automation, budgeting

References:

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.

 2. Ватаманюк З. І. Вступ до економічної теорії : курс лекцій / З. І. Ватаманюк, С. М. Панчишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 408 c.

 3. Верига Ю. А. Передумови формування системи обліку в Україні / Ю. А. Верига, Н. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. 16, ч. 2. – С. 8–17.

 4. Гоголь Т. А. Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект / Т. А. Гоголь // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 338–344.

 5. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – 3-тє вид. – К. : Лібра, 2006. – 704 с.

 6. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-ге видання. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 7. Нидлз Б. Е. Принципы бухгалтерского учета : пер. с англ. / Б. Е. Нидлз, Х. Р. Андерсон, Д.С. Колдуэлл ; под ред. Я. В. Соколова. – [2-е изд.] – М. : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

 8. Плотніченко І. Б. Теоретико-методологічні аспекти формування системи управлінського обліку на промислових підприємствах / І. Б. Плотніченко, О. ВАкіншина // Вісник Націо­нального університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 57–64.

 9. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні / [М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с.

 10. Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? / Т. Сльозко // Бухгалтер­ський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 49–54.

 11. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.

 12. Управленческий учет : пер. с англ. / Э. Аткинсон, Р. Банкер, Р. Каплан, М. Янг. – М. : Вильямс, 2005. – 874 с.

 13. Хонгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект : пер. с англ. / Ч. Т. Хонгрен, Дж. Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 14. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги : навч. посіб. / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. Л. Д. Буряк. – К. : КНЕУ, 2011. – 281 с.

Download