ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACH TO THE STUDY OF THE STRUCTURE OF THE ECONOMY

Author:

Gonta Serhiy, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In the article defines the essence of category “structure of the economy”, which was explored through the study of scientific approaches to identifying content of definitions “structure". Also within article highlights the main characteristic features of the structure as a separate object of knowledge, analyzes the nature of the economic structure as a category and found distinctive features of the concept of “structure of the economy”.

Key words:

structure, economic structure, structure of the economy, system, the national economy, the component

References:

1. Dehtiareva, S.V. (2010). Metodologicheskie osnovaniia issledovaniia instytutsionalnoi struktury natsionalnoi ekonomiki [Methodological bases of research the institutional structure of the national economy].Formuvannia rynkovoi ekonomiky – Formation of market economy. Special issue. Problemy suchasnoi ekonomiky ta instytutsionalna teoriia. K. : KNEU, pp. 100–110 (in Russian).

2. Karminska-Bielobrova, M.V. (2012). Orhanizatsiini struktury upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational management structure]. Biznes Inform – Business Inform, no. 12, pp. 192–195 (in Ukrainian).

3. Kachan, N. (2010). Systemy i struktury: filosofsko-ekonomichnyi aspekt [Systems and structures, philosophical and economic aspect]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky – The collection of Kirovohrad National Technical University, issue 17, pp. 77–83 (in Ukrainian).

4. Klimova, O.I. (2009). Strukturni zminy v ekonomitsi: osnovni poniattia ta vydy [Structural changes in the economy: basic concepts and types]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky – Proceedings of Scientific Works of Cherkasy state technological university. Series: Economics, issue 24 (1), pp. 60–65 (in Ukrainian).

5. Kolomytseva, O.V. (2008). Strukturni zrushennia v ekonomitsi: sutnist i napriamy transformatsii [Structural changes in the economy: the nature and direction of transformation]. Produktyvni syly i rehionalna ekonomika – The productive forces and regional economy, part 2, pp. 186–191 (in Ukrainian).

6. Kusik, N.L. (2009). Problemy formirovaniia i razvitiia vosproizvodstvennoi struktury sotsialno-ekonomicheskoi systemy [Problems of formation and development of the reproductive structure of the socio-economic system]. Kultura narodov Prychernomoria – Culture of the peoples Black Sea, no. 172, vol. 2, pp. 93–96 (in Russian).

7. Moroz, O.V. & Sventukh, A.O. (2008). Ekonomichna identyfikatsiia parametriv stiikosti ta ryzykovanosti funktsionuvannia hospodarskykh system [Economic stability parameters identification and risk the functioning of economic systems]. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia (in Ukrainian).

8. Mochernyi, S.V. & Dovbenko, M.V. Ekonomichna teoriia [Economic theory]. Retrieved from http://pidruchniki.com/19991130/ekonomika/ekonomichna_teoriya.

9. Melnykova, M.I., Melnykova, O.P., Sidliaruk, T.V., Tur, I.Yu. & Shvedova, H.M. (2012). Natsionalna ekonomika [National economy]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).

10. Potravka, L.O. (2011). Neobkhidnist strukturnykh transformatsii Ukrainy v umovakh perekhidnoho periodu [The need for structural transformation of Ukraine in transition]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu – Herald of Zhytomyr National Agroecological University, no. 2 (2), pp. 42–48 (in Ukrainian).

11. Prushkivska, E.V. (2013). Rol zakoniv arkhitektoniky u formuvanni sektoralnoi struktury ekonomiky [The role of architectonics laws in shaping sectoral structure of the economy]. Ekonomichnyi visnyk – Economic Bulletin, no. 2, pp. 21–28 (in Ukrainian).

12. Chaika, Yu. (2011). Mekhanizmy strukturnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The mechanisms of structural development of the national economy]. Visnyk KNNEU – Bulletin of KNNEU, no. 3, pp. 30–41 (in Ukrainian).

Download